Инспекторатът проведе трети семинар за уеднаквяване на практиките при проверки

27 Февруари 2010

Инспектори и експерти от Инспектората към ВСС, както и магистрати от различни органи на съдебната система участваха на 25 и 26 февруари в трети практико-ориентиран семинар на тема „Нови моменти и проблеми в обезпечителното и заповедното производство по ГПК".

Семинарът се провежда в изпълнение на дейност 5 от проект „Укрепване на административния и функционалния капацитет на Инспектората към ВСС" по Оперативна програма „Административен капацитет" (ОПАК), съфинансирана от ЕС, чрез Европейския Социален Фонд (ЕСФ), приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси", подприоритет 2.4. „Компетентна съдебна система и ефективно управление на човешките ресурси".

Неговата цел е уеднаквяване на практиката, повишаване на професионализма и координацията при осъществяване на проверките на Инспектората към ВСС.

Лектори на семинара бяха г-жа Мария Кузманова и г-жа Милка Итова - инспектори от ИВСС, които представиха следните теми:

  • - Заповедното производство - същност и особености;
  • - Анализ на противоречивата съдебна практика на свършените дела по заповедното производство;
  • - Проблеми при обезпечаването на бъдещ иск, констатирани при проверките на ИВСС;
  • - Нови моменти в обезпечителното производство по чл. 390 от ГПК /в сила от 1 март 2008г./.
    Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капаците", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.