Български инспектори участваха във Втората международна конференция на инспекторатите на съдебната система на страните-членки на ЕС

22 Февруари 2010

  Главният инспектор Ана Караиванова и инспектор Анита Михайлова участваха в Международна конференция на Инспекторатите на съдебната система на страните членки на ЕС, която се проведе на 19 февруари 2010 г. в Париж по покана на Главния инспектор на Инспектората на съдебните служби на Франция Андре Рид. Темата на форума беше „Ролята на инспекциите в съдебната система за повишаване качеството на правосъдието. Качеството на правосъдието и професионалното поведение на съдии и прокурори”.

Международната конференция е втора по ред, като Първата среща на инспектиращите служби на съдебната система на европейските страни се проведе през месец май 2008 г. в Мадрид. В нея също участваха двама представители на Инспектората към Висшия съдебен съвет /ИВСС/, поканени от съдебния инспекторат на Испания.

По време на форума в Париж бе поставена основата на международна Мрежа на инспекторатите, която да улеснява сътрудничеството и обмяната на опит и практики между инспектиращите служби в Европа. Създадена е и работна група със задача координация между инспекторатите, за чийто член бе посочена инспектор Анита Михайлова.

Участие в конференцията взеха представители на инспекторати на съдебната система на всички страни-членки на ЕС, както и магистрати от инспектиращи служби на държави, кандидатстващи за членство в ЕС.

В дневния ред на форума беше включено представяне на българския инспекторат на тема „Ролята на Инспектората към ВСС при оценяване професионализма на съдиите и прокурорите в България. Последици от действията на ИВСС, свързани с подобряване качеството на функциониране на правосъдието”, изнесено от инспектор Анита Михайлова. В него тя е запознала представителите на инспектиращите служби от Европа със същността и функциите на Инспектората, както и с дейността на органа за двете години от създаването му през 2008 г.

Съществен акцент в изложението на инспектор Михайлова е била ролята на ИВСС за дисциплиниране на съдебната система, повишаване на качеството и ускоряване на правораздаването в България.

Участниците в конференцията са проявили голям интерес към същността на българския инспектиращ орган. Те са се интересували от гаранциите за независимост в работата на инспекторите, от възможностите за прекратяване на мандата им, както и каква е ролята на Инспектората при атестирането на магистратите. Зададени са били въпроси и по отношение на осъществяване на правомощията на Инспектората към ВСС при налагане на дисциплинарни наказания на магистрати и административни ръководители на органи на съдебната власт.