Структура
Главен инспектор
Главен секретар
Инспектори
Експерти
Обща администрация
Служител по сигурността на информацията
Отдел "Бюджет и финанси"
Отдел "Административнa дейност и информационно обслужване"
Отдел "Правно обслужване, връзки с обществеността и човешки ресурси"
Сектор "Компютърни системи и технологии"
Сектор "Разработка и внедряване на информационни системи"
Нормативни актове
Конституция на Република България
Закон за съдебната власт
Заповед по Графика на правителството за периода февруари-юли 2012 г.
Вътрешни правила за случайното разпределение на преписките по заявления срещу нарушаване правото на разглеждане и решаване на делата в разумен срок по Глава трета "а" от ЗСВ
Методика за дейността на Инспектората към Висшия съдебен съвет по Глава трета "а" от ЗСВ
Вътрешни правила за провеждане на конкурси за назначаване на експерти в Инспектората към Висшия съдебен съвет (изм. и доп. със Заповед №102/31.10.2016 г. на главния инспектор на ИВСС)
Методика за провеждане на проверки на органите на съдебната власт от екипи на Инспектората към Висшия съдебен съвет
Вътрешни правила за провеждане на проверките за почтеност на експертите в Инспектората към Висшия съдебен съвет
Правилник за организацията на дейността на Инспектората към Висшия съдебен съвет и за дейността на администрацията и на експертите
Вътрешни правила за опазване на самоличността на лицата, подали сигнал за извършване на проверка по реда на глава девета, раздел І „б” ЗСВ
Вътрешни правила за проверка на имуществените декларации на съдиите прокурорите и следователите от екипи на ИВСС
Вътрешни правила за извършване на проверки по глава девета раздел Iб ЗСВ от екипи на ИВСС
Бюджет
Контакти
Състав
Теодора Ангелова Точкова
Теодора Георгиева Нинова
Любомир Василев Крумов
Александър Божидаров Мумджиев
Генади Йорданов Георгиев
Игнат Иванов Георгиев
Лидия Христова Стоянова
Любка Димитрова Кабзималска
Мария Господинова Нейкова
Стефка Станева Мулячка
Юрий Димитров Кръстев
Образци
Декларации-съгласие
Годишна програма
Бюлетин
Сигнали за тълкувателни решения
Актове от проверки
Профил на купувача
Предварителни обявления
Текущи процедури по ЗОП
Документация регистри
Осигуряване на логистика за обучения и изпълнение на дейности за информация и комуникация
Доставка на нова, неупотребявана компютърна и друга офис техника за нуждите на Инспектората към Висшия съдебен съвет
Доставка на компютърно оборудване и друг хардуер за нуждите на ИВСС
Вътрешни правила
Архив - за проведените до 01.10.2014 г. поръчки
Електронни документи, публикувани по обществени поръчки, реализирани преди 01.10.2014 г.
Друга полезна информация
Обяви за събиране на оферти
9067704
9083756
Публично състезание
815681
Конкурси
Съобщения
Заявления срещу нарушаване правото на разглеждане и решаване на делата в разумен срок
Начало на регистрацията
Въвеждане на заявление
Потвърждаване на въведените данни
Проверка на състоянието на подадено заявлениe
Ред за разглеждане на заявления по глава III "а" от Закона за съдебната власт
Технически изисквания за работа с ИС Обезщетения
Проекти
Проект по ОПАК
Проект „Укрепване на административния и функционалния капацитет на ИВСС”
Пресконференция по представяне на проекта
Обществени поръчки
Обществена поръчка 1
Обществена поръчка 2
Обществена поръчка 4
Семинари по дейност №8 от проект "Укрепване на административния и функционалния капацитет на Инспектората към ВСС"
Прессъобщения, отразяващи дейността по проект "Укрепване на административния и функционалния капацитет на ИВСС"
Публикации в медиите
Проект по ОПДУ
Оперативна програма "Добро управление"
Проверка на имуществени декларации
Въпроси и отговори по имуществените декларации
Списък неподали в срок
Списък неподали в срок.
Декларации
Влезли в сила наказателни постановления
Списък неподали в срок
права за ползване
достъпност
обратна връзка