Извършените от Инспектората към ВСС проверки в 36 съдилища показват, че като цяло се спазва разпоредбата на чл. 80 от Правилника за администрацията в съдилища (ПАС) относно образуването на делата.

18 Ноември 2021

Извършените от Инспектората към ВСС проверки в 36 съдилища показват, че като цяло се спазва разпоредбата на чл. 80 от Правилника за администрацията в съдилища (ПАС) относно образуването на делата.

В изпълнение на възложената с решение по т. 20 от Протокол № 32/21.09.2021 г. от заседанието на съдийската колегия към Висшия съдебен съвет проверка, Инспекторатът към ВСС извърши 63 проверки в 36 съдилища. Проверката се извърши от граждански и наказателни екипи, предвид спецификата при образуването на различните видове дела.

Резултатите от извършените проверки в съдилищата свидетелстват за създадена добра организация при образуване на делата и спазване на относимите разпоредби на чл. 80 от ПАС. В някои съдилища са констатирани незначителни пропуски при образуването на дела, обсъдени в съответния акт.

Установено бе, че административните съдилища спазват разпоредбата на чл. 80, ал. 6 от ПАС, независимо че същата е нова - от 23.10.2020 г. Това се дължи до голяма степен на препоръките на ИВСС давани с актовете от извършените проверки, с които е указвано да не се образуват частни административни дела по искания за спиране на предварителното изпълнение по чл. 166, ал. 2 от АПК и по искания за допускане на предварително изпълнение по чл. 167, ал. 1 от АПК.

Проверката на районните и окръжните съдилища не установи съществени нарушения при образуването на делата. Констатираните пропуски са единични, което води до извод, че съдилищата спазват разпоредбата на чл. 80 ПАС. Не се установиха образувани частни производства в нарушение на чл. 80, ал. 3 и ал. 4 от ПАС, изискваща да не се образуват частни наказателни дела, съответно частни граждански дела по молби за тълкуване на влязлата в законна сила присъда или определение, по молби за изменение на мярката за неотклонение по висящо съдебно производство, по молби за издаване на изпълнителен лист по влязло в законна сила решение, по искане за спиране на изпълнението на изпълнителни дела, образувани по актове, постановени по реда на чл. 417 ГПК и др., което би могло да доведе до неточни данни за реалната натовареност на съдиите. От друга страна, проверката на броя прекратени в едномесечен срок дела ще даде възможност да се прецени натовареността на съдилищата по времеви критерий. Проверката по вписаните актове в книгите за откритите заседания по чл. 44 от ПАС също не констатира нарушения.

Настоящата проверка установи, че разпоредбата на чл. 80, ал. 11 ПАС не е съобразена с изменението на разпоредбата на чл. 384а НПК - ДВ, бр. 63 от 2017 г., поради които предстои да се изготви сигнал по реда на чл. 54, ал. 1, т. 7 ЗСВ до Висшия съдебен съвет.

По отношение на установените пропуски в някои съдилища са дадени конкретни препоръки, за изпълнението на които ще бъде осъществен контрол от страна на ИВСС.

Възложената от СК на ВСС проверка със срок за изпълнение 15.11.2021 г. беше изпълнена успешно и то в срок до 11.11.2021 г. Предоставените данни по посочените в решението на колегията критерии ще дадат възможност за обективно определяне натовареността на проверените съдилища.