Информация за резултатите от извършените проверки на ежегодните имуществени декларации за 2020 г. на съдиите, прокурорите и следователите

15 Ноември 2021
Инспекторатът към Висшия съдебен съвет провери всички 4125 ежегодни декларации за имущество и интереси за 2020 г., подадени от съдии, прокурори и следователи.
Предмет на проверка бе съответствието на декларираните обстоятелства за имуществото на съдиите, прокурорите и следователите, на техните съпрузи или лицата, с които се намират във фактическо съжителство на съпружески начала, както и на ненавършилите им пълнолетие деца. В хода на проверките се извърши съпоставка между декларираните факти и получената информация от съответните публични регистри, в които декларираните обстоятелства подлежат на вписване, обявяване или удостоверяване.
Фактически е проверено имуществото на 9562 лица, включително наличностите по банковите им сметки към 31 декември 2020 г.
В 3759 от проверените декларации е установено съответствие между декларираните факти и получената информация.
В 366 декларации е установено несъответствие между декларираните факти и получената информация, за което деклараторите са уведомени писмено, като на основание чл. 175ж, ал. 2 ЗСВ им е даден 14-дневен срок за отстраняване на непълнотите и грешките в декларираните обстоятелства. Към настоящия момент са подадени 189 коригиращи декларации, като в 168 от тях несъответствието е отстранено, а за останалите 21 - проверките не са приключили. В 177 от случаите 14-дневният срок по чл. 175ж, ал. 2 ЗСВ за подаването на коригираща декларация все още не е изтекъл.