Над 65 % от разгледаните в периода 01.07.2021 г. - 30.09.2021 г. в Инспектората към ВСС заявления, подадени по реда на глава трета "а" от ЗСВ са основателни. Проверяващите състави на ИВСС са установили, че по 17 от тях оплакванията са за нарушение на разумния срок при разглеждане на наказателни дела, а 58 – по граждански, търговски и административни дела.

21 Октомври 2021

Над 65 % от разгледаните в периода 01.07.2021 г. - 30.09.2021 г. в Инспектората към ВСС заявления, подадени по реда на глава трета "а" от ЗСВ са основателни. Проверяващите състави на ИВСС са установили, че по 17 от тях оплакванията са за нарушение на разумния срок при разглеждане на наказателни дела, а 58 - по граждански, търговски и административни дела.

По десет от проверените граждански дела е установено, че допуснатите нарушения са резултат от бездействието на двама съдии в Софийски районен съд, спрямо които по предложение на ИВСС са образувани дисциплинарни производства. Тези съдии впоследствие са освободени от заеманата длъжност, единият от които на основание чл. 165, ал. 1, т. 5 ЗСВ поради наложено дисциплинарно наказание дисциплинарно освобождаване от длъжност.

От десетте дела, разглеждани от тези съдии, пет имат за предмет трудови спорове, като съгласно практиката на Европейския съд по правата на човека по прилагането на чл. 6 от ЕКЗПЧОС те представляват особен интерес за страните и трябва да бъдат приключвани приоритетно.

В осем от разглежданите случаи забавянията са допуснати при постановяване на решения по делата (гр.д. № 38891/2012 г. по описа на СРС, гр.д. № 31537/2012 г. по описа на СРС, гр.д. № 56828/2011 г. по описа на СРС, гр.д. № 8476/2017 г. по описа на СРС, гр.д. № 44339/2012 г. по описа на СРС, гр.д. № 10892/2013 г. по описа на СРС, гр.д. № 59189/2014 г. по описа на СРС, гр.д. № 28830/2013 г. по описа на СРС). По всяко от тези дела първоначалният съдия-докладчик е дал ход по същество и е обявил, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок. По делата не е постановявано решение в много дълги периоди от време, като забавите варират от 1 година и 3 месеца по едно дело, 2 години по друго, 4 години и 8 месеца - по трето. По четири дела забавянията са около 6 години. Най-голямо е забавянето по гр.д. № 56828/2011 г. по описа на СРС - 7 години и 4 месеца. Делото е образувано по иск с правно основание чл. 422, ал. 1 ГПК, разглеждано 9 години. Установено е, че в открито съдебно заседание на 03.10.2012 г. съдът е дал ход по същество и е обявил, че ще се произнесе с решение. До 14.02.2020 г. по делото не е постановено решение, а с разпореждане от последната дата на заместник-председателя на съда то е преразпределено на друг докладчик, тъй като досегашният е освободен от длъжност. След преразпределянето, определението за даване на ход по същество е отменено, производството по делото е възобновено и на 01.02.2021 г. е постановено съдебно решение.

По всички разгледани дела проверяващите състави са установили, че новите съдии-докладчици своевременно са извършили необходимите процесуални действия по делата и са постановили съдебни решения.

Отчетът по глава трета „а" от ЗСВ за установените нарушения на правото на разглеждане и решаване на делата в разумен срок за периода 1 юли - 30 септември 2021 г. може да се прочете на интернет страницата на ИВСС - http://www.inspectoratvss.bg/bg/page/16.