Мрежата на европейските служби за съдебна инспекция (RESIJ) прие Харта за професионална етика

28 Юни 2021Page title

Главният инспектор на Инспектората към ВСС Теодора Точкова взе участие в Общото събрание на Мрежата на европейските служби за съдебна инспекция, което се състоя на 25.06.2021 г. в Париж. На проведеното Общо събрание беше приета Европейската харта за професионална етика на националните инспекционни органи, членове на Мрежата.

Изготвянето на Хартата беше възложено на българския Инспекторат на предходното Общо събрание на Мрежата, проведено на 29.06.2020 г.

Основната цел на Хартата е да се прилагат общи етични принципи и правила от членовете на Мрежата, които да насърчават независимостта в дейността на съдебните инспекции и да способстват за постигане на по-голяма ефективност и обществено доверие към работата на инспекционните служби.

Хартата отчита разнообразието в правната уредба и националните традиции на отделните държави, членове на Мрежата, относно статута, същността и диапазона на правомощията на инспекционните служби, акцента върху превантивната работа и последиците от проверките, включително, относно спазването на етичните принципи и правила. С нея се уеднаквяват понятията и се създава общ стандарт за етично поведение на съдебните инспекции в страните-членки на RESIJ.

В Хартата са формулирани общо девет принципа за етично поведение, на които трябва да се подчиняват проверяващите – независимост, безпристрастност, почтеност, поверителност и професионална дискретност, справедливост, лоялност, сдържаност и вежливост, компетентност и квалификация и прозрачност на извършваните проверки. Тези принципи представляват насоки за основните етични стандарти, изисквани от инспекторите при изпълнение на техните задължения.

Съблюдаването и прилагането на правилата и принципите на Хартата ще се гарантира от съответните членове на Мрежата.

В Мрежата на европейските служби за съдебна инспекция членуват, освен ИВСС на България, инспекционните служби на Франция, Италия, Испания, Португалия, Белгия и Румъния.

Текстът на Европейската харта за професионална етика на националните инспекционни органи, членове на Мрежата е публикуван на интернет страницата на Инспектората на адрес: http://www.inspectoratvss.bg/bg/page/159