СЪОБЩЕНИЕ за работното време на служба "Регистратура" на ИВСС

13 Май 2020

 От 14.05.2020 г. се възобновява работата на служба „Регистратура" на ИВСС с граждани. С оглед опазване здравето на служителите на ИВСС и това на посещаващите службата, работното време с граждани е от 10:00 ч. до 12:00 ч. и от 14:00 ч. до 17:00 ч., като в помещението се допуска само по един човек.
Подаването на сигнали от граждани, юридическите лица и държавни органи може да се извършва и по пощата, по електронен път, подписани с квалифициран електронен подпис или чрез използване на пощенската кутия на ИВСС, монтирана до входната врата на сградата на Инспектората, находяща се на адрес: гр. София, ул. „Георг Вашингтон" № 17.
Декларации по чл. 175а, ал. 1 ЗСВ могат да се подават и по пощата на хартиен носител, придружени с копие на електронен носител, или по електронен път, подписани с квалифициран електронен подпис, както и чрез пощенската кутия на ИВСС, монтирана до входната врата на сградата на Инспектората, находяща се на адрес: гр. София, ул. „Георг Вашингтон" № 17.
Информация за входящия номер на постъпилия в ИВСС сигнал, съответно за постъпилата декларация по чл. 175а, ал. 1 ЗСВ, може да бъде предоставена от служба „Регистратура" на телефон: 02 9057 520, всеки работен ден от 09:00 ч. до 17:00 ч.