Информация за дело за кражба на дограма, продължило близо 24 години и 6 месеца - Отчет по глава III "а" за периода 01.01.2020 г. - 31.03.2020 г.

5 Май 2020

Наказателно производство, образувано през май 1995 г. за кражба на дограма на стойност 20 000 лева е продължило 24 години, 5 месеца и 26 дни. Делото е приключило окончателно през октомври 2019 г., когато Софийски градски съд с решение, постановено по ВНОХД № 3787/2019 г. е отменил присъдата по НОХД № 3129/2009 г. по описа на СРС и е прекратил производството по делото поради изтичане на абсолютната погасителна давност.

Забавянето е констатирано от ИВСС при проверката на 111 заявления, постъпили по реда на глава трета „а" от Закона за съдебната власт за периода 01.01.2020 г. - 31.03.2020 г.

Досъдебната фаза на производството е продължила общо 13 години, 10 месеца и 11 дни. Разследването е било неефективно, неритмично и недобре организирано. Делото десет пъти е връщано за допълнително разследване, от които 9 пъти преди внасянето му в съда - от прокурора на разследващите органи. Поради невъзможност на уличеното лице да участва в производството по здравословни причини производството е било спряно с постановление на наблюдаващия прокурор за период от около 1 година и 6 месеца (от 13.09.2006 г. до 28.03.2008 г.) на основание чл. 244, ал. 1, т. 1, вр. чл. 25, ал. 2 НПК. За удължаване на производството са допринесли и установените периоди с обща продължителност от около 3 години и 5 месеца, през които не са извършвани действия по разследването или е било провеждано по едно следствено действие. Наблюдаващите прокурори по делото, неосъществявайки надзорните си функции и неупражнявайки контрол върху провежданото разследване в срока по чл. 368 и сл. НПК също са допринесли за увеличаване общата продължителност на наказателното производство. Допуснатите забавяния са общо 9 години и 3 месеца.

В съдебната фаза на наказателното производство забавяния са допуснати при разглеждането на НОХД № 3129/2009 г. по описа на СРС, продължило 10 години, 5 месеца и 23 дни. Поради промяна на съдебния състав и с оглед спазване изискването на чл. 258 НПК за неизменност на състава, разглеждането на делото е започнало отначало 4 години след образуването му. На следващо място, мотивите към присъдата по делото са изготвени в нарушение на срока по чл. 308, ал. 2 НПК (ред. преди изм. ДВ, бр. 63/2017 г.) с 4 години и 4 месеца, като съобщенията до страните за изготвянето им са били изпратени близо 1 година по-късно.

Отчетът по Глава III „а" от ЗСВ за установените нарушения на правото на разглеждане и решаване на делата в разумен срок за периода 01.01.2020 г. - 31.03.2020 г. може да се прочете на интернет страницата на ИВСС - http://www.inspectoratvss.bg/bg/page/16