Съобщение във връзка с извънредното положение в страната и работата на служба „Регистратура“ в ИВСС

16 Март 2020

Във връзка с въведеното извънредно положение в страната срещу разпространението на коронавирус, т. 10 от решение от 15.03.2020 г. на СК на ВСС, с което се забранява достъпа до съдебните сгради на граждани и Заповед № З - 43/16.03.2020 г. на главния инспектор на ИВСС, от 17.03.2020 г. до 13.04.2020 г. включително се преустановява работата на служба „Регистратура" на ИВСС. Подаването на сигнали от граждани, юридическите лица и държавни органи да се извършва по пощата, по електронен път или чрез използване на пощенската кутия на ИВСС, монтирана до входната врата на сградата на Инспектората, находяща се на адрес: гр. София, ул. „Георг Вашингтон" № 17. Когато сигналите се подават по електронен път същите следва да са подписани с квалифициран електронен подпис.
Декларации по чл. 175а, ал. 1 ЗСВ да се подават по пощата на хартиен носител, придружени с копие на електронен носител, или по електронен път, подписани с квалифициран електронен подпис, както и чрез използване на пощенската кутия на ИВСС.
Информация за входящия номер на постъпилия в ИВСС сигнал, съответно за постъпилата декларация по чл. 175а, ал. 1 ЗСВ, може да бъде предоставена от служба „Регистратура" на телефон: 02 9057 520, всеки работен ден от 09:00 ч. до 17:00 ч.