Обобщен анализ на данните от извършена тематична проверка на производствата по несъстоятелност

18 Февруари 2020

В изпълнение на годишната си програма, приета с решение на заседание от 27.02.2017 г., ИВСС извърши тематична проверка, възложена с решение на съдийската колегия на ВСС на основание чл. 30, ал. 5, т. 10 ЗСВ, относно движението и приключването на производствата по несъстоятелност, образувани в периода 01.01.2014 г. - 31.12.2016 г. Бяха проверени производства по несъстоятелност във всички окръжни съдилища, като на база изготвените актове от тематичната проверка, звено „Аналитично" на ИВСС направи анализ на тези производства.

Обобщените данни от извършената тематична проверка сочат, че в общия случай продължителността на производствата по несъстоятелност е в рамките на разумния срок. В анализа са обсъдени някои проблеми, част от които се дължат на противоречива съдебна практика. Например, установена бе разнородна практика при разглеждане и произнасяне по молби за присъединяване на кредитори в производството по реда на чл. 629, ал. 4 ТЗ, породена от различното разбиране на отделни съдебни състави за времето и обема, в рамките на които кредиторите могат да упражнят това право. Проверката констатира също, че съдебни решения, с които съдът  обявява длъжника в несъстоятелност, в хипотезите на чл. 630, ал. 2, чл. 632, ал. 1 ТЗ, са с различно съдържание, което е налагало в хода на производствата да бъдат постановявани допълващи решения с всички реквизити на чл. 711 ТЗ. Тези и други противоречиво решавани въпроси дадоха основание за сигнализиране на председателя на Върховния касационен съд за отправяне на искане за приемане на тълкувателно решение.

Друг проблем, установен в производствата по несъстоятелност е свързан с непълноти на част четвърта „Несъстоятелност" от Търговския закон. Например, липсата на изрични законови основания за спиране и/или прекратяване на по-късно образуваните производства и възможността всеки кредитор на самостоятелно основание да подаде молба по чл. 625 ТЗ срещу длъжника, е създало условия за образуване на многобройни дела срещу един и същ длъжник, едновременно висящи пред съда по несъстоятелността. Констатирано е също, че предвидените в чл. 629 ТЗ срокове за разглеждане на молбите по чл. 625 ТЗ и за обявяване на делата за решаване са кратки (съдът обявява делото за решаване най-късно в тримесечен срок от образуването му) и несъобразени с обективно необходимото време за извършване на задължителните процесуални действия в тази фаза. Установиха се и други непълноти на част четвърта от Търговския закон, което даде основание за отправяне на сигнал до министъра на правосъдието с предложение за изменение и допълнение на разпоредби в Търговския закон, част четвърта „Несъстоятелност".

Анализът на данните от извършената тематична проверка на делата по несъстоятелност може да бъде намерен на интернет страницата на ИВСС: http://www.inspectoratvss.bg/bg/page/16, а сигналите по чл. 54, ал. 1, т. 4 и т. 7 ЗСВ могат да бъдат намерени на интернет адрес: http://www.inspectoratvss.bg/bg/page/15