Заключителна кръгла маса по проект "Подкрепа за подобряване на капацитета на Инспектората към Висшия съдебен съвет на Република България", осъществяван със Съвета на Европа и с подкрепата на Службата за подпомагане на структурната реформа на ЕК

14 Февруари 2020

На 13 февруари 2020 г. в присъствието на инспектори и експерти от ИВСС, представители на Съвета на Европа и Службата за подкрепа на структурните реформи, земестник-министърът на Министерство на правосъдието г-жа Ахладова, съдии, прокурори и следователи, професор Пенчо Пенев, представител на академичната общност, представители на съсловни и неправителствени организации, работещи в сферата на съдебната система, се организира и проведе кръгла маса на тема „Преглед на дейността по проверките за интегритет на Инспектората към Висшия съдебен съвет на България и предложения за подобряване на системата", по проект „Подкрепа за подобряване на капацитета на Инспектората към Висшия съдебен съвет на Република България".

Кръглата маса е заключителното събитие на проекта, който стартира официално на 11 юли 2019 г. и се осъществи съвместно между Инспектората към Висшия съдебен съвет и Отдела за правно сътрудничество към Съвета на Европа, с финансовата подкрепа от Службата за подкрепа на структурните реформи на Европейската комисия.

          Срещата бе открита от г-жа Теодора Точкова, главен инспектор на ИВСС, която приветства присъстващите и припомни, че ядрото на проекта е предоставянето на техническа помощ чрез осигуряването на външен експертен опит, който да послужи за укрепване на институционалния и административен капацитет на Инспектората при извършване на проверки за интегритет на магистратите. Подчертано бе, че в рамките на проекта за постигане на заложената цел, международните експерти, членове на работните групи по проекта, изготвиха доклади за най-добрите практики на инспекционните служби на Франция, Испания, Италия, Португалия и практиките на други държави относно проверките за почтеност в съдебната система. Посочено бе също, че инспекторите и експертите от Инспектората участници по проекта изготвиха анализ на дейността на ИВСС по проверките за интегритет, като на база на получената информация от двете проучвателни посещения във френския и испанския инспекторат и на база получената информация от международните експерти за статута на сродните инспекционни служби, идентифицираха онези добри практики, които биха могли да бъдат привнесени в работата на ИВСС, така че функционирането му да отговаря на възможно най-високите стандарти.

          Анализ на дейността на ИВСС по проверките за интегритет, образувани по реда на глава девета, раздел I "б" от Закона за съдебната власт бе изнесен от г-жа Тоня Тодорова, експерт в ИВСС. Инспектор Игнат Георгиев презентира пред присъстващите най-добрите практики на инспекционните служби на Франция, Испания, Италия, Португалия и практиките на други държави относно проверките за почтеност, даващи възможност да се обосноват нормативни промени в нашето законодателство.

          Предложенията за законодателни промени бяха систематизирани в три групи, като се откроиха следните:

1.  Промени в законодателството, касаещи проверките за интегритет и дисциплинарните нарушения с цел конкретизиране на нарушенията, които могат да доведат до ангажиране на дисциплинарна отговорност на магистратите. Тази практика бе установена в законодателната уредба на Испания, която регламентира кое поведение на магистрат съставлява нарушение. Също така испанският законодател е предвидил изрично, че неоказването на съдействие на проверяващия екип съставлява дисциплинарно нарушение, което би могло да залегне и в ЗСВ.

2.  Да се създаде система за деонтологична превенция с цел магистратите да могат да поставят пред административните ръководители и етичните комисии въпроси от етично естество. Това би могло да допринесе за предотвратяване на конфликт на интереси, на прояви на непочтеност и действия накърняващи престижа на съдебната власт. Тази добра практика е взаимствана от съдебния инспекторат на Франция, където силно е застъпена деонтологичната превенция и е създадена служба за деонтологична помощ и надзор.

3.  Да се редуцира броя на декларациите за имущество и интереси които следва да се подават от българските магистрати, както и да отпадне  изискването за публикуването им. Такава е практиката във Франция, където публикуването или оповестяването по какъвто и да е начин на цялата, или на част от съдържащата се в декларацията информация е криминализирано. Организационното укрепване на дейността на ИВСС във връзка с извършваните проверки на имуществените декларации може да се осъществи посредством внедряване на софтуер за събиране на необходимата информация по подобие на Нидерландия. Стъпки за въвеждането на такъв софтуерен продукт ИВСС вече е направил.

На проведената дискусия се изказаха г-жа Бахмайер, главния инспектор на ИВСС г-жа Точкова, както и заместник- министъра на Министерството на правосъдието г-жа Ахладова, г-жа Капка Костова от Съюза на съдиите в България и професор Пенчо Пенчев.

Заключителни бележки във връзка с официалното приключване на проекта направиха главния инспектор на ИВСС г-жа Точкова, г-н Симон Тонели и г-жа Мина Шойлекова.