Информация за изменения и допълнения на разпоредби в ЗСВ, отнасящи се до декларирането на имущество и интереси и за утвърден в тази връзка нов образец на декларациите по чл. 175а, ал. 1, т. 1 и т. 2 ЗСВ

13 Февруари 2020

Инспекторатът към Висшия съдебен съвет уведомява, че със Закона за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт (обн., ДВ, бр. 11 от 07.02.2020 г., в сила от 11.02.2020 г.) са изменени и допълнени разпоредби от глава девета, раздел І „а" от Закона за съдебната власт, отнасящи се до декларирането на имущество и интереси от съдии, прокурори и следователи, включително обстоятелствата, подлежащи на деклариране, момента, към който следва да се декларира имуществото, срока за подаване на декларацията по чл. 175в, ал. 1, т. 4 ЗСВ и др.

Във връзка с посочените изменения и допълнения главния инспектор на ИВСС утвърди нов образец на декларациите по чл. 175а, ал. 1, т. 1 и т. 2 ЗСВ, който е публикуван на интернет страницата на ИВСС на адрес: http://www.inspectoratvss.bg/document/826 , раздел „Образци".

Съгласно направените изменения и допълнения в чл. 175б, ал. 1 ЗСВ, считано от 11.02.2020 г. НЯМА да се декларират:

1.Налични ценни книги, придобити чрез участие в бонова (масова) приватизация (т. 5);
2.Доходи извън тези за заеманата длъжност до 5000 лв. (т. 7);
3.Ползването на имущество на институцията, в която лицето заема длъжността (т. 8, изр. второ);
4.Служебното обучение (т. 9, б. „а", изр. второ);
5.Служебното пътуване (т. 9, б. „б", изр. второ);
6.Други плащания с единична цена над 1000 лв. (т. 9, б. „в" е отменена);
7.Разходи за обучения извън случаите по т. 9 с еднократна стойност до 5000 лв. (т. 10).

Изменена е разпоредбата на ал. 2 на чл. 175б ЗСВ, като за всеки отделен вид декларация е предвиден различен момент, към който следва да се декларира имуществото.

Създадена е нова ал. 3 на чл. 175в ЗСВ, според която декларацията за произхода на средствата по чл. 175а, ал. 1, т. 2 ЗСВ се подава при пълно предсрочно погасяване на задължение и кредит, а при частично предсрочно погасяване - ако размерът на средствата надхвърля 10 000 лв.

Новата ал. 4 на чл. 175в ЗСВ предвижда, че при промяна на заеманата длъжност лице, което остава задължено по този закон не подава декларация по чл. 175в, ал. 1, т. 1 ЗСВ (в едномесечен срок от възникване на качеството, което е основание за деклариране) или по чл. 175в, ал. 1, т. 3 ЗСВ (в едномесечен срок от изгубване на качеството, което е основание за деклариране).

Променен е и началният момент, от който започва да тече срока за подаване на декларацията по чл. 175в, ал. 1, т. 4 ЗСВ, а именно - в едномесечен срок от изтичането на една година от изгубване на качеството, което е основание за деклариране.

Задължените лица, които са подали декларации за имущество и интереси по чл. 175а, ал. 1, т. 1 и т. 2 ЗСВ до 11.02.2020 г., не следва да ги подават отново по новия образец.