Информация за дело за делба на наследствен апартамент и лек автомобил, продължило над 18 години - Отчет по глава III "а" от ЗСВ за периода 01.10.2019 - 31.12.2019 г.

31 Януари 2020

Дело за делба на наследствен апартамент и лек автомобил е продължило 18 години и 4 месеца. Забавянето е констатирано от ИВСС при проверката на 138 заявления за периода 01.10.2019 г. - 31.12.2019 г., постъпили по реда на глава трета „а" от Закона за съдебната власт.

Фазата по допускане на делбата е продължила повече от 7 години. Причината за тази голяма продължителност не е свързана с отделни забавяния в производствата, а в обстоятелството, че делото е разглеждано два пъти пред три съдебни инстанции. Делото е с висока фактическа и правна сложност, обусловена от трудности да се установи дали в случая наследник по завет, обективиран на скъсан лист, е бил легитимиран да участва в делбата на жилището. Първото разглеждане на иска е извършено в производствата по гр.д. № 1889/1992 г. по описа на СРС и гр.д. № 2686/1993 г. по описа на СГС, като първоинстанционното решение за допускане на делбата е потвърдено от СГС. С решение по гр.д. № 247/1994 г. по описа на ВКС от 20.05.1994 г. решенията за допускане на делбата са отменени и делото е върнато на СРС за ново разглеждане от друг състав на съда. При повторното разглеждане на делото Софийски районен съд и Софийски градски съд не са се съобразили със задължителните указания на Върховния съд по приложението на материалния закон и отново са приели, че заветът не е произвел действие. В резултат решението от 17.06.1996 г. по гр.д. № 694/1996 г. по описа на СГС и потвърденото с него решение по гр.д. № 6774/1994 г. по описа на СРС са отменени с решение от 23.03.1997 г. по гр.д. № 974/1996 г. по описа на ВКС, постановено в производство за преглед по реда на надзора, а с решение от 28.04.1998 г. по същото дело ВКС се е произнесъл по съществото на спора, като е допуснал заветника да участва в извършването на делбата. Освен посоченото, в периода от месец май 1998 г. до месец ноември 1999 г. по делото не са извършвани никакви процесуални действия без за това да е налице обективна причина.

Фазата по извършване на делбата е продължила 11 години. В това производство въззивното решение от 03.12.2002 г. по гр.д. № 1016/2002 г. по описа на СГС е отменено с решение от 04.08.2003 г. по гр.д. № 79/2003 г. по описа на ВКС и делото е върнато на СГС за ново разглеждане от друг състав на съда. По този начин разглеждането на въззивната жалба е започнало отначало 1 година и 6 месеца след подаването ѝ.

Производство по гр.дело № 3780/2003 г. по описа на СГС, образувано след отмяна на въззивното решение във втората фаза на делбата, е продължило 6 години и 4 месеца. На 05.04.2004 г. съдът е допуснал извършване на СТЕ със задача да се определи дали с обособяването на реални части от делбения апартамент в самостоятелни обекти се създават неудобства, по-големи от обикновените, както и да даде заключение за цената на целия делбен апартамент. Заключението на експертите по тези въпроси е прието в съдебно заседание на 21.12.2006 г., като до този момент са били отложени 5 заседания, а първоначалното заключение е допълвано и е изготвяно заключение от три вещи лица. В това заседание е допусната нова СТЕ със задача да се определи цената на делбения апартамент. Заключението по тази експертиза е представено в съдебно заседание на 21.05.2007 г., но то е било оспорено от страните и е допуснато изготвяне на СТЕ със същата задача от трима експерти. Заключението по тройната СТЕ е прието в последното съдебно заседание на 19.10.2009 г. Приключването на това производство е забавено и от обстоятелството, че в периода от 27.03.2008 г. до 19.03.2009 г. делото е изпратено на ВКС за провеждане на процедура по възстановяване на съдебните решения по гр.д. № 974/1996 г. по описа на ВКС и по гр.д. № 100/1997 г. по описа на ВКС, които са били изгубени. Освен всичко това, в това производство са насрочени 10 съдебни заседания в интервали от 4 до 8 месеца.

Отчетът по Глава III „а" от ЗСВ за установените нарушения на правото на разглеждане и решаване на делата в разумен срок за периода 01.10.2019 г. - 31.12.2019 г. може да се прочете на интернет страницата на ИВСС - http://www.inspectoratvss.bg/bg/page/16