Информация за дело за възстановяване на запазена част от наследство, продължило близо 26 години - Отчет по Глава III "а" от ЗСВ за периода от 01.07.2019 г. - 30.10.2019 г.

6 Ноември 2019

 

Гражданско дело, образувано пред СРС през април 1993 г. по искове за възстановяване на запазена част от наследство с правно основание чл. 30, ал. 1 от Закона за наследството, е продължило 25 години, 11 месеца и 26 дни. Делото е приключило окончателно през март 2019 г.

Забавянето е констатирано от ИВСС при проверката на 131 заявления, постъпили по реда на глава трета „а" от Закона за съдебната власт за периода 01.07.2019 г. - 30.09.2019 г.

В продължителността на производството е включен и периодът от 14 години, 3 месеца и 17 дни, през който е било спряно поради водено от 1992 г. преюдициално дело в Софийски районен съд, по иск с правно основание чл. 7 от Закона за възстановяване на собствеността върху одържавени недвижими имоти, приключило с окончателен акт през март 2002 г.

Основната причина за продължителността на преюдициалното дело е свързана с действията на съда по организация на съдебните заседания в първоинстанционното производство, продължило 6 години и 7 месеца. От насрочени 25 съдебни заседания, 12 са отложени, поради нередовна процедура по призоваване на страни.

Проверяващият състав на ИВСС е установил забавяне от 7 години от приключване на преюдициалния спор през месец март 2002 г. до възобновяване на основното производство от СРС през март 2009 г. То се дължи на липсата на извършвани периодични справки за движението и приключването на делото по преюдициалния спор, което е довело до забавяне при възобновяването на основното дело. На следващо място, съдът е допуснал пропуски и при организацията на съдебните заседания по делото. Насрочени са били 14 съдебни заседания, като 5 от тях са отложени, поради нередовно призоваване на страни, а други 8 - за събиране на доказателства.

          Забавяния са допуснати и във въззивното производство пред СГС, продължило 5 години и 9 месеца. Проведените 10 съдебни заседания по делото са насрочвани в интервали от 4 до 8 месеца. Въззивният състав се произнесъл с решение по делото 1 година и 7 месеца след изтичане на законоустановения 30-дневен срок.

Отчетът по Глава III „а" от ЗСВ за установените нарушения на правото на разглеждане и решаване на делата в разумен срок за периода 01.07.2019 г. - 30.10.2019 г. може да се прочете на интернет страницата на ИВСС - http://www.inspectoratvss.bg/bg/page/16.