Позиция на Главния инспектор на ИВСС по Доклада на ЕК за напредъка на България по Механизма за сътрудничество и проверка от 22.10.2019 г.

23 Октомври 2019Като ръководител на една от институциите, отговорни за напредъка на България по МСП съм удовлетворена от оценката на ЕК, че са изпълнени препоръките и са постигнати шестте показателя по мониторинговия механизъм.

Убедено смятам, че действието на МСП за България ще бъде прекратено.

Радвам се, че това се дължи и на усилията на ИВСС, който успя в рамките на разширяващи се правомощия да запази баланса между отчетността и независимостта на магистратите. Успя обективно да проверява както професионалната дейност на представителните на съдебната власт, така и поведението им в обществото, за да отговори на обществените очаквания за постигане на правораздаване в разумен срок от подготвени и почтени магистрати.

Именно с цел укрепване капацитета на Инспектората при извършване на проверките за интегритет, както е отчетено в последния Доклад на Комисията по МСП, ИВСС е бенефициент по проект на ЕК, изпълняван в сътрудничество със Съвета на Европа, с финансовата подкрепа на СПСР.

В основата на проекта е предоставяне на експертна помощ в насока повишаване на ефективността на проверките за интегритет на Инспектората до ниво на осъществяваните такива от инспекторатите в други държави членки на ЕС. Изпълнението на проекта е в същинската си фаза и цели обмен на опит и добри практики на съдебна инспекция.

Следването на най-високите стандарти за извършване на инспекционната дейност е сред приоритетите на Инспектората, като в тази насока е и скорошното приемане на институцията в Европейската мрежа на службите за извършване на инспекция в правосъдието.