Главният инспектор, инспектори и експерти взеха участие в обучение на тема „Прилагане на новите правомощия на ИВСС по Регламент (ЕС) 2016/679 и Закона за защита на личните данни“

12 Април 2019

Главният инспектор г-жа Теодора Точкова, инспектори, експерти и служители от общата администрация на Инспектората към Висшия съдебен съвет взеха участие в обучение на тема „Прилагане на новите правомощия на ИВСС по Регламент (ЕС) 2016/679 и Закона за защита на личните данни", което се проведе на 11 и 12 април 2019 г. в НИП.

Лектори бяха г-жа Десислава Тошкова, главен секретар на КЗЛД, г-н Пламен Ангелов, директор на дирекция „Нормативна дейност, международно сътрудничество, планиране и обучение", г-н Любомир Грънчаров, длъжностно лице по защита на личните данни в КЗЛД, Катя Станимирова, директор на дирекция „Правни производства и надзор" и г-жа Кристина Радкова, началник отдел „Правни становища" и международно сътрудничество в КЗЛД.

Г-жа Десислава Тошкова, г-н Пламен Ангелов и г-н Любомир Грънчаров направиха детайлен обзор на Регламент (ЕС) 2016/679 и запознаха участниците в обучението с последните промени в Закона за личните данни. Бяха разяснени правата на субектите на лични данни, както и задълженията на администраторите на лични данни. Лекторите направиха преглед и на практиката на КЗЛД по отношение на становищата и жалбите, свързани със съдебната система.

Въпросите кога и как се предоставят лични данни за нуждите на обществото, бяха разяснени от г-жа Кристина Радкова.

Преглед на правомощията на надзорните органи на лични данни в съдебната системапредстави г-жа Катя Станимирова.

По време на обучението експертите зададоха редица въпроси, свързани с компетентността на ИВСС при прилагането на Закона за защита на личните данни в практиката, на които представителите на КЗЛД отговориха с конкретни примери от дейността си. Те предоставиха и становища на комисията, които дават основни насоки при решаването на конкретни казуси в областта на личните данни.