Информация за дело по иск за обявяване на предварителен договор за покупко-продажба на имот за окончателен - Отчет по глава III "а" от ЗСВ за периода 01.10.2018 г. - 31.12.2018 г.

1 Март 2019

 Дело по иск за обявяване на предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот за окончателен на основание чл. 19, ал. 3 ЗЗД е продължило 19 години, 7 месеца и 19 дни. Това е констатирано от ИВСС в рамките на дейността по разглеждане на заявления срещу нарушаване на правото на разглеждане и решаване на делата в разумен срок за последното тримесечие на 2018 г. Делото е с най - голяма продължителност от разгледаните през посочения период 145 заявления. Образувано е на 26 юни 1998 г., разгледано е от три съдебни инстанции и е приключило с окончателен съдебен акт на 15 февруари 2018 г.

Основната причина за продължителността на делото е свързана с организацията на съдебните заседания в първоинстанционното производство по гр.д. № 74/1999 г.  по описа на СГС, което е продължило 17 години. В това производство са били насрочени 27 съдебни заседания, като 16 от тях са отложени за събиране на доказателства. Тези отлагания в много голяма степен се дължат на това, че съдът е уважавал безкритично несвоевременни доказателствени искания на страните, без да дава указания на участниците в процеса или да налага санкции в тази насока. Показателно е, че едва в осемнадесетото по ред заседание - на 19.10.2010 г. е допусната съдебно-психиатрична експертиза със задача да се установи дали наследодателите на ответниците са разбирали ясно значението на действията си по отношение на процесното жилище към момента на сключване на предварителния договор, при положение, че и двамата продавачи са починали още преди образуване на делото. За да се изготви и приеме експертно заключение относно психическото състояние на продавачите по предварителния договор, са отложени следващите 7 съдебни заседания по делото, защото поискалите експертизата страни са забавили внасянето на депозит за възнаграждение на вещото лице, а отделно от това изготвеното заключение е било оспорено и е допусната тройна съдебно-психиатрична експертиза със същата задача. Извън посочените отлагания, 4 съдебни заседания са отложени, поради отвод на съда, а 3 - по искане на ответника или на процесуалния му представител, без за това да са били налице основателни причини. За по-голямата продължителност са допринесли и интервалите между някои от заседанията, като в 16 от всички отлагания, заседанията са насрочвани през 5 до 9 месеца.

  Отчетът на Инспектората към ВСС за установените нарушения на правото на разглеждане и решаване на делата в разумен срок по глава Трета „а" от ЗСВ (нарушение на чл. 6 от Конвенцията за защита правата на човека и основните свободи) за периода 1 октомври - 31декември 2018 г. може да се прочете на интернет страницата на ИВСС - http://www.inspectoratvss.bg/bg/page/16.