Информация за дело за грабеж на мобилен телефон, продължило над 15 години - Отчет на ИВСС за 1 октомври - 31 декември 2018 г.

14 Февруари 2019

Дело за грабеж на мобилен телефон „Сименс Ес 45" - престъпление по чл. 198, ал. 1 НК, приключило 15 години, 1 месец и 22 дни след образуването му, е най-продължителното наказателно производство, установено от Инспектората към ВСС при проверка на 145 заявления от граждани за забавени дела, извършена в периода 1 октомври - 31декември 2018 г.

 

102 от заявленията за нарушаване на правото на разглеждане и решаване на делата в разумен срок по глава Трета „а" от Закона за съдебната власт (ЗСВ) са основателни - 34 са по наказателни дела, 68 са по граждански, търговски и административни дела.

 

Наказателното производство за грабеж по чл.198, ал. 1 от Наказателния кодексе започнало през май2003 г. и е приключило през юли 2018 г. - с окончателно решение на Софийския градски съд, с което постановената от Софийския районен съд присъда е отменена и наказателното производство е прекратено поради изтичане на абсолютната погасителна давност за наказателно преследване.

 

Досъдебната фаза на производството е продължила 8 години,1 месец и 8 дни. Делото е било спирано 4 пъти за период от общо 1 година, 6 месеца и 26 дни поради невъзможност да бъде разпитан важен свидетел. Връщано е шест пъти за допълнително разследване от наблюдаващите прокурори на разследващите, след получено от тях заключително мнение за спиране или предаване обвиняемия на съд. Освен това два пъти делото е връщано от съда на прокуратурата за отстраняване на допуснати съществени процесуални нарушения. За удължаване на наказателното производство е допринесло и неспазването от наблюдаващия прокурор на срока, в който е следвало да се произнася след получаване на делото. Той е постановявал актовете си в срокове до 5 месеца, вместо в законоустановения 1 месечен срок.

 

Забавяния в наказателното производство са допуснати и в съдебната му фаза. Първоинстанционният съд - СРС два пъти е разглеждал делото, като при първоначалното му разглежданеделото е продължило 2 години, 9 месеца и 19 дни. Насрочени са единадесет съдебни заседания, като ход на делото е даден само в две, а осем поредни заседания са отложени поради нередовно призоваване на пострадалата. Съдът,за да избегне нови отлагания на делото е предприемал адекватни и своевременни дисциплиниращи мерки - постановявал принудителното довеждане на пострадалата, обявявал я е за общодържавно издирване. За увеличаване продължителността на наказателното производство е допринесло обстоятелството, че поради допуснати от СРС съществени нарушения на процесуалните правила постановената по делото присъда е била изцяло отменена от СГС и делото е върнато на първа инстанция за ново разглеждане от друг състав. Разглеждането на следващото образувано пред Софийски районен съд делое продължило 3 години, 3 месеца и 16 дни. Първото съдебно заседание по делото е било насрочено 6 месеца след образуването му, в нарушение на законоустановения в чл. 252, ал. 2 НПК (редакция преди изм. с ДВ бр. 63/2017 г.) 3-месечен срок. Мотивите към присъдата са изготвени в нарушение на срока по чл. 308, ал. 1 НПК 1 година, 5 месеца и 27 дни след последното съдебно заседание.

 

Отчетът на Инспектората към ВСС за установените нарушения на правото на разглеждане и решаване на делата в разумен срок по глава Трета „а" от ЗСВ (нарушение на чл. 6 от Конвенцията за защита правата на човека и основните свободи) за периода 1 октомври - 31декември 2018 г. може да се прочете на интернет страницата на ИВСС - http://www.inspectoratvss.bg/bg/page/16.

 

По информация от Министерството на правосъдието за този период са сключени 62 споразумения, по които общата изплатена сума за обезщетения е 97900 лв. Максималният размер на обезщетението, предвиден в ЗСВ, е 10 000 лв.