Главният инспектор Теодора Точкова обяви началото на проект "Осигуряване на софтуерна и методическа обезпеченост и изграждане на административен капацитет на ИВСС за превенция на корупцията в съдебната власт"

4 Февруари 2019

Главният инспектор на Инспектората към Висшия съдебен съвет г-жа Теодора Точкова постави днес официалното начало на проект „Осигуряване на софтуерна и методическа обезпеченост и изграждане на административен капацитет на ИВСС за превенция на корупцията в съдебната власт", финансиран по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (ДБФП) № BG05SFOP001-3.001-0016-C01/17.07.2017 г., който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Добро управление" 2014-2020, съфинансирана от Европейски съюз чрез Европейския социален фонд.

Проектът се реализира от Инспектората към ВСС в партньорство с Висшия съдебен съвет, като се очаква да приключи до 31 октомври 2019 г. Заложените дейности по проекта са в изпълнение на специфична цел 3 „Систематична политика за превенция на корупцията в съдебната власт" от Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система и мерки 1.3.1 и 1.3.9 от приетата пътна карта към нея.

В представянето на проекта главният инспектор г-жа Теодора Точкова подчерта значимостта му и описа дейностите, които обхваща.  Уточни, че като резултат от проекта са утвърдени и въведени Вътрешни правила за извършване на проверките за интегритет на съдии, прокурори и следователи и Вътрешни правила за извършване на проверка на имуществените им декларации. Използват се от екипи на ИВСС от началото на 2017 г. По думите й, разработването на електронен публичен регистър на електронни декларации за обстоятелства, свързани с предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и имуществени декларации и на електронния публичен регистър на отводите, включващ исканите отводи и мотивите, с които са уважени или не за всеки съдия и отразяващ произнасянето на горната инстанция по тях, е най-ключовият аспект на проекта. Реализацията на двата регистъра ще допринесе за въвеждането на автоматизация на процесите при проверка на декларациите за имущество и интереси и ще осигури публичност и прозрачност в дейността на съда по повод отводите на съдиите при разглеждане на делата.

Г-жа Цветинка Пашкунова, член на ВСС, председател на Комисията по правни и институционални въпроси и Координатор от страна на ВСС по проекта, представи основните изисквания към регистъра за отводите. Тя посочи, че със създаването на регистъра за първи път ще е налице централизирана информация за отводите, като включително се публикуват мотивите и произнасянията на горната инстанция по тях, ако има такива.

В своето обръщение зам.-министърът на правосъдието Десислава Ахладова подчерта, че една от целите на проекта е осигуряването на прозрачност в съдебната система, която не е еднократен процес. Осъществяването на превенцията на корупцията не е възможно без систематизация на данните и в тази връзка е много важно, че този проект вече се осъществява. Според нея успешното му изпълнение ще осигури и преодоляването на всяко недоверие към съдебната система.

В рамките на конференцията бяха представени заложените дейности, свързани с разработване на електронен публичен регистър на електронни декларации за обстоятелства, свързани с предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и имуществени декларации на магистратите; разработване на електронен публичен регистър на отводите; разработване на вътрешни правила за извършване на проверки за почтеност (интегритет) и на имуществените декларации на магистратите; провеждане на обучения за работа с новите вътрешни правила и за работа с регистрите; закупуване на компютърно оборудване и друг хардуер, както и информация и комуникация. 

Бяха откроени очакваните резултати от реализацията на проекта- повишаване експертния капацитет на Инспектората към Висшия съдебен съвет, въвеждане на нови инструменти за модернизация на съдебната система и осигуряване на действени гаранции за превенция на корупцията сред представителите на съдебната власт.

На събитието присъстваха членове на Висшия съдебен съвет, представители на държавната администрация, неправителствени организации, работещи в сферата на правосъдието, както и медии.