Информация за резултатите от проверките на имуществените декларации на всички 4168 съдии, прокурори и следователи за 2017 г.

16 Ноември 2018

Инспекторатът към Висшия съдебен съвет провери всички 4168 ежегодни декларации за имущество и интереси на съдии, прокурори и следователи за 2017 г. Предмет на проверка бе съответствието на декларираните обстоятелства за имущество както на магистратите, така и на техните съпрузи или лицата, с които се намират във фактическо съжителство на съпружески начала, както и на ненавършилите пълнолетие деца.

Фактически бе проверено имуществото на 10195 лица, включително наличностите по банковите им сметки към 31 декември 2017 г.

От общо проверените 4168 декларации, след извършване на основната проверка бе установено съответствието на декларираните обстоятелства в 3330 от декларациите с вписаните, удостоверени или обявени обстоятелства пред държавните и общинските органи, органите на съдебната власт и други институции.

В 838 декларации бяха установени несъответствия, като след подаване на коригираща декларация на основание чл. 175ж, ал. 2 ЗСВ несъответствията в 787 от тях са отстранени. В 49 от случаите двуседмичният срок по чл. 175ж, ал. 2 ЗСВ за подаване на коригираща декларация не е изтекъл към момента.

В два от случаите след изтичането на посочения двуседмичен срок несъответствието е останало неотстранено, като разликата в декларираните факти и получената информация е в размер от 5000 лв. до 20 000 лв. и затова Инспекторатът започна допълнителни проверки.