Позиция на Главния инспектор на ИВСС по Доклада на ЕК за напредъка на България по Механизма за сътрудничество и проверка от 13.11.2018 г.

14 Ноември 2018

Удовлетворена съм, че дейността на ИВСС е обективно оценена в Доклада на ЕК по Механизма за сътрудничество и проверка от 13.11.2018 г. и като резултат от напредъка по първия показател „Независимост на съдебната система" наблюдението по този показател е временно прекратено. За да приеме, че относимата към ИВСС препоръка 3, за изпълнение на цитирания показател е почти изпълнена, Европейската комисия коректно е отчела резултатите на Инспектората по проверките за интегритет и имуществените декларации на магистратите.

Прието е , че „системата за проверка на декларациите за имущество и интереси на около 4000 магистрати вече е напълно функционираща". Отчетени са във връзка с проверките за почтеност несъвършенствата в законодателната уредба относно събирането на доказателства и „ограничените правомощия на ИВСС за провеждане на разследвания". Като цяло, предвид новите правомощия, свързани с проверките за интегритет и ролята на ИВСС като инициатор на дисциплинарни производства Инспекторатът изпълни препоръката в Доклада на ЕК от януари 2017 г. да поиска външна помощ от Службата за подкрепа на структурните реформи към Европейската комисия. Целта на проекта е да помогне на ИВСС да продължи да развива своя капацитет по въпроси, свързани с почтеността на магистратите, като същевременно ползва опита на инспекторатите от други държави-членки на ЕС. Изпълнението на проекта ще започне през декември 2018 г. и ще завърши през 2019 г.

В този смисъл ИВСС е предприел всички необходими мерки с цел изпълнението в пълнота на относимата към него препоръка.

В заключение, ИВСС ще продължи работата си за изпълнение на заложените критерии, така че Европейската комисия да има всички основания да прекрати наблюдението на България до края на своя мандат.