Информация за изгубена присъда по дело за грабеж, продължило 14 години - Отчет на ИВСС за периода 1 юли - 30 септември 2018 година

7 Ноември 2018

Дело за грабеж на касетофон и портативен телевизор, извършен в съучастие от подсъдимия с неустановени лица - престъпление по чл. 198, ал. 1 вр. чл. 20, ал. 2 НК през 2003 г. престоява в кабинета на съдията-докладчик в СГС над 12 години. Общият срок на продължителност на производството е 14 г., 3 месеца и 20 дни и включва времето на провеждане на досъдебното производство и разглеждането на делото от първоинстанционния и въззивния съд.

Проверката е от Отчета по Глава III „а" от ЗСВ на Инспектората към ВСС за установените нарушения на правото на разглеждане и решаване на делата в разумен срок за периода от 1 юли до 30 септември 2018 г., публикуван на интернет-страницата на ИВСС http://www.inspectoratvss.bg/bg/page/16.

Обвинителният акт е внесен в СРС през 2004 г. и делото е приключило за 9 месеца с произнесена осъдителна присъда.Пред въззивната инстанция - СГС делото отива през 2005 г. Още в първото заседание през ноември същата година съставът се е произнесъл с оправдателна присъда.

Единадесет години по-късно, през 2016 г., при проверка в кабинета на съдията-докладчик е било намерено делото, но само с решение с дата от 2007 г., подписано от него. По разпореждане на зам.-председателя на СГС е изпратено за подпис на другия съдия, който вече правораздава в друг съд. Той отказва да го подпише, защото пред въззивната инстанция по делото е била произнесена оправдателна присъда.

Със своя заповед председателят на СГС е наредил да бъде съставен Акт за възстановяване на присъдата. Актът е съставен с дата от февруари 2017 г. с констатация, че присъдата е изгубена.

В съдебното производство по възстановяване на присъдата нито страните са предоставили акта на съда, обявен им в съдебното заседание през месец ноември 2005 г., в което е приключило разглеждането на делото пред въззивната инстанция, нито бившият председател на състава е представил своето особено мнение, с което е подписал оправдателната присъда. Поради това съдът с определение се е произнесъл, че присъдата не може да бъде възстановена.

Горното е наложило отново да се определи състав на съда, който да се произнесе по въззивната жалба. През декември 2017 г. новият въззивен състав е изменил първоинстанционната присъда, като е намалил срока на наложеното наказание.