Инспекторатът към ВСС предлага председателят на АССГ, седем съдии от АССГ и районният прокурор на Харманли да бъдат поощрени

17 Септември 2018

Инспекторатът към ВСС предлага председателят на Административен съд – София-град Радостин Радков, седем съдии от Административен съд - София-град и административният ръководител - районният прокурор на Районна прокуратура – Харманли Маргарит Стоилов да бъдат предложени за поощрение с отличие – „личен почетен знак втора степен - сребърен”, и с парична награда в размер на основното им месечно възнаграждение.

Предложението за поощрение е заради високия професионализъм, образцовото изпълнение на служебните задължения и високите нравствени качества на магистратите, които Инспекторатът към ВСС установи при извършените комплексни планови проверки в двата съдебни органа.

Комплексната планова проверка в Административен съд – София-град (АССГ), извършена от главния инспектор Теодора Точкова, обхвана делата от 1 януари 2015 г. до 31 декември 2016 г. Проверката констатира бързо и качествено правораздаване в най-големия и най-натоварен административен съд в страната, което е резултат от професионализма и положените усилия от всички съдии.

С особено добри резултати както по отношение на срочност на разглеждане и приключване на делата, така и по отношение на качеството на постановените от тях актове се отличават съдиите Луиза Христова, Владимир Николов, Славина Владова, Весела Цанкова, Юлия Тодорова, Мария Николова и Елица Райковска. Затова Инспекторатът към ВСС реши да предложи на председателя на АССГ Радостин Радков да внесе предложение до Съдийската колегия на ВСС за поощрение на седемте съдии с отличие – „личен почетен знак втора степен - сребърен”, и с парична награда в размер на основното им месечно възнаграждение.

Проверката установи още, че добрите показатели за дейността на АССГ се дължат и на създадената много добра организация и осъществявания постоянен контрол от председателя на съда Радостин Радков. Независимо от натовареността и ангажираността му като административен ръководител работата на съдия Радостин Радков се откроява с отлични резултати - висок процент свършени дела за всяка от проверяваните години, който е значително по-висок от средния процент свършени дела от съда. Затова Инспекторатът към ВСС реши да предложи на председателя на Върховния административен съд Георги Чолаков да внесе предложение до Съдийската колегия на ВСС за поощрение на председателя на АССГ Радостин Радков с отличие – „личен почетен знак втора степен - сребърен”, и с парична награда в размер на основното му месечно възнаграждение.

Комплексната планова проверка на дейността на Районна прокуратура – Харманли за периода 1 януари 2016 г. - 31 декември 2017 г., извършена от инспектор Любка Кабзималска, констатира, че независимо от кадровия проблем, свързан с текучеството на магистратите и високата им натовареност, в Районна прокуратура – Харманли е създадена много добра организация на административната дейност в проверявания период.

Районният прокурор на Районна прокуратура - Харманли Маргарит Стоилов участва активно в същинската прокурорска работа, като успоредно с това се справя безупречно и със задълженията си като административен ръководител. Затова Инспекторатът към ВСС реши да предложи на окръжния прокурор на Окръжна прокуратура – Хасково Иван Стоянов да внесе предложение до Прокурорската колегия на ВСС за поощрение на районния прокурор на Районна прокуратура – Харманли Маргарит Стоилов с отличие – „личен почетен знак втора степен - сребърен”, и с парична награда в размер на основното му месечно възнаграждение.