Информация за поискано от Комисията за защита на личните данни становище

23 Юли 2018

Инспекторатът към ВСС поиска становище от Комисията за защита на личните данни по повод публикуването на ежегодните декларации за имущество и интереси на съдиите, прокурорите и следователите за 2017 г. и влезлия в сила от 25 май 2018 г. Регламент (ЕС) 2016/279 на Европейския парламент и Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни.

Инспекторатът към ВСС води електронен регистър на декларациите за имущество и интереси на съдиите, прокурорите и следователите (чл. 175г ЗСВ). Магистратите декларират както своето имущество, така и имуществото и доходите на своите съпрузи, на лицата, с които се намират във фактическо съжителство на съпружески начала, и на ненавършилите пълнолетие деца (чл. 175б, ал. 4 ЗСВ).

Поисканото от Комисията за защита на личните данни становище е дали подлежат на публикуване имената, различни от имената на декларатора, посочени в подадената имуществена декларация, и в какъв вид – пълен или минимизиран.

Въпросът се отнася не само до имената на съпруга на декларатора, на лицето, с което се намира във фактическо съжителство на семейни начала, и на непълнолетните деца, но и до имената на други физически лица, посочени от декларатора – във връзка с наличие на частен интерес или във връзка с имуществото (например – имената на лице, на което деклараторът е предоставил заем.

След получаване на становището от Комисията за защита на личните данни Инспекторатът към ВСС ще публикува ежегодните декларации на съдиите, прокурорите и следователите за 2017 г. съобразно отговорите.