Семинар за правния режим на несъвместимостта и конфликта на интереси

22 Май 2018

Семинар за правния режим на несъвместимостта и конфликта на интереси според действащия от януари 2018 г. Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество и Закона за съдебната власт организира Инспекторатът към ВСС.

Лекторът – докторът по право Николай Николов, който доскоро ръководеше Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, обясни детайлно и с примери несъвместимостта и конфликта на интереси най-вече по отношение на съдиите, прокурорите и следователите и служителите в администрацията на органите на съдебната власт.

В семинара, организиран по инициатива на главния инспектор Теодора Точкова, участваха инспектори, експерти с юридическо и с икономическо образование и служители от Инспектората към ВСС. Еднодневният форум вчера се проведе в сградата на Съюза на юристите в България.