Информация за приключила проверка за спазването на принципа на случайното разпределение на делата в Софийския апелативен съд

23 Април 2018

Проверката на Инспектората към ВСС за спазването на принципа на случайното разпределение на делата (чл. 9 от Закона за съдебната власт) в Софийския апелативен съд (САС) приключи.

Актът за резултатите от проверката, възложена със заповед на главния инспектор Теодора Точкова от 23 януари 2018 г., е окончателен. С решение от 30 март главният инспектор остави без разглеждане като недопустимо възражението на административния ръководител на САС в една част и го отхвърли като неоснователно в останалата му част.

Актът за резултатите от извършената проверка за спазването на принципа за случайното разпределение на делата в САС и решението на главния инспектор са публикувани на интернет страницата на Инспектората към ВСС - http://www.inspectoratvss.bg/bg/acts/.

Въз основа на констатациите и изводите, направени в акта, на 19 април инспекторът, извършил проверката, внесе предложение по чл. 312, ал. 1, т. 3 от ЗСВ - за образуване на дисциплинарно производство за налагане на дисциплинарно наказание на административния ръководител на САС.

На заседание на Инспектората към ВСС, проведено на 20 април, от присъстващите 9 инспектори предложението бе отхвърлено със 7 на 2 гласа.