Информация за дело за собственост върху поземлен имот, продължило над 15 години – Отчет на ИВСС за периода 1 октомври – 31 декември 2017 г.

16 Април 2018

Дело за собственост върху поземлен имот в Банкя, приключило за 15 години, 10 месеца и 10 дни, е сред най-продължителните производства, установени от Инспектората към ВСС при извършени в периода 1 октомври - 31 декември 2017 г. проверки на 188 заявления от граждани за бавно правосъдие. Делото е сред основателните 69 заявления по граждански, търговски и административни дела.

Производството е започнало през август 2001 г., когато трима ищци предявяват искове с правно основание чл. 108 от Закона за собствеността във връзка с чл. 431 от Гражданско-процесуалния кодекс (отм.) за установяване на правото на собственост върху имота. Приключва през юни 2017 г. През тези 15 години, 10 месеца и 10 делото е разгледано само на две инстанции.

Първоинстанционното производство в Софийския районен съд (СРС) е продължило 3 години и 4 месеца. Проведени са 12 съдебни заседания. Голяма част от тях са отложени, тъй като съдът е допускал безкритично доказателствените искания на страните. Многократното отлагане на съдебните заседания за събиране на доказателства е забавило производството с близо една година.

Във въззивното производство в Софийски градски съд (СГС), продължило 12 години и 6 месеца, са допуснати много забавяния, причинени от действията на съда.

Основната причина за продължителността на въззивното производство е големият брой на съдебните заседания - 16, и интервалите, през които те са насрочвани - от 5 до 9 месеца. 12 от всички 15 отлагания на съдебните заседания са обосновани с необходимостта от събиране на доказателства, като съдът не е използвал никакви дисциплиниращи средства да стимулира участниците в процеса към по-добра организация и прецизност при предявяване на доказателствените искания и събирането на доказателства.

Освен това два пъти съдът е бездействал и с това приключването на делото е забавено допълнително. Първият път - когато СГС е върнал делото на първоинстанционния съд за произнасяне по молба на ищците за допълване на съдебното решение. СРС се е произнесъл за по-малко от месец и е изпратил отново делото на СГС за продължаване на съдопроизводствените действия. Следващото съдебно заседание в производството пред СГС е проведено 3 години по-късно, без наличие на основателна причина.

При втория случай администрирането на касационната жалба на един от ответниците срещу решението по делото е продължило 15 месеца, като тя е върната на жалбоподателя, тъй като той не е отстранил допуснатите в нея нередовности. В периода на администриране на касационната жалба се включва и разглеждането на молба от жалбоподателя за предоставяне на правна помощ, по която съдът се е произнесъл със забавяне от 6 месеца.

В резултат на всички тези факти приключването на въззивното производство е забавено с 9 години.

Отчетено е от Инспектората към ВСС, че конкретното дело за собственост се характеризира с повишена правна и фактическа сложност. Трябвало е да се установят много правно значими факти, относими съм спора, да се съберат много писмени доказателства. Допуснати са и са изслушани две съдебно-технически експертизи.

Големият брой на ответниците - 8 при подаването на исковата молба, също е допринесъл за усложняване на делото от фактическа страна, защото е създал проблеми при тяхното призоваване. По време на продължилото 15 години, 10 месеца и 10 дни производство някои страни са починали и е било необходимо в процеса да бъдат конституирани техните законни наследници, с което общият брой на страните по делото се е увеличил.

Въпреки по-високата правна и фактическа сложност на делото са допуснати забавяния, които са довели до нарушаване на правото на разглеждане и решаване на делото в разумен срок, е приетото от Инспектората към ВСС.

Отчетът на Инспектората към ВСС за установените нарушения на правото на разглеждане и решаване на делата в разумен срок по глава Трета „а" от ЗСВ (нарушение на чл. 6 от Конвенцията за защита правата на човека и основните свободи) за периода 1 октомври - 31 декември 2017 г. може да се прочете на интернет страницата на ИВСС - http://www.inspectoratvss.bg/bg/page/16.