Информация за проверките за интегритета на магистратите, извършени от Инспектората към ВСС, и предложение за законодателна промяна

28 Март 2018

82 сигнала от граждани срещу съдии, прокурори и следователи са получени в Инспектората към ВСС от 1 януари 2017 г. до март тази година - за 14-те месеца, откакто институцията започна да извършва проверки за интегритета на магистратите. По самосезиране Инспекторатът образува 5 проверки.

В 58 от случаите - всички по постъпили сигнали от граждани, не се стигна до същинска проверка, защото сигналите не отговаряха на изискванията на закона за минималното им съдържание. Пропуските не бяха отстранени въпреки указанията на проверяващите екипи.

В 26 от случаите бе наредено извършването на проверка. 25 от тях са приключили, има едно висящо производство. При 21 от проверките не са установени данни за извършено нарушение.

При 4 от приключилите проверки (3 по самосезиране и 1 по сигнал) Инспекторатът към ВСС стигна до извод за извършено дисциплинарно нарушение. При два от случаите са извършени действия, с които е накърнен престижът на съдебната власт, а при другите два - е нарушена независимостта на прокурор и е накърнен престижът на съдебната власт.

Броят на сигналите за нарушения на интегритета на магистратите не е висок - за сравнение през 2017 г. в Инспектората към ВСС са постъпили над 2000 сигнала по чл. 54, ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за съдебната власт (ЗСВ) за нарушения по образуването, движението и приключването на делата.

Малкият брой случаи на установено нарушение се дължи до голяма степен на факта, че ЗСВ не предоставя на Инспектората към ВСС нужните инструменти за изпълнение на правомощията му по проверките за интегритета на магистратите - за събиране на доказателства, с които да бъдат установявани и доказвани нарушенията.

Например - ако нарушението е заснето при видеонаблюдение в дом или на обществено място, Инспекторатът към ВСС не разполага с процедура, по която годно да събере видеозаписа и да го присъедини към доказателствата по преписката. Инспекторатът няма право да изисква свидетелски показания и документи - по закон може само да изпраща покани до лицата да дадат сведения или да представят документи по случая, без те да са задължени да го направят.

За да се отстранят несъвършенствата в ЗСВ, които Инспекторатът към ВСС установи, и за да бъдат проверките за интегритет на магистратите ефективни, през март 2018 г. главният инспектор Теодора Точкова уведоми Министерството на правосъдието за проблема и предложи законодателна промяна.

Идеята е при проверките за интегритет главният инспектор да може да иска съдействие от главния прокурор за събиране на доказателства по реда на Наказателно-процесуалния кодекс, които след това да бъдат присъединени по преписките на Инспектората към ВСС.

Тъй като Инспекторатът към ВСС не разполага с разследващи функции - конституционната му функция е контролно-установителна, а не разследваща, е удачно разследващите органи, след възлагане от главния прокурор, да събират и предоставят на Инспектората доказателствата, мотивира се главният инспектор.

Друга предложена промяна в ЗСВ предвижда и в закона да бъдат регламентирани процедурата, по която подателите на сигнали могат да отстраняват пропуските в тях, както и последиците при неотстраняване на нередовностите - сигнали, които не отговарят на изискванията на чл. 175л, ал. 5 ЗСВ, да не бъдат разглеждани. Сега тези два въпроса са уредени във Вътрешните правила за извършване на проверки по глава девета, раздел I „б" ЗСВ от екипи на Инспектората към ВСС, но не и в Закона за съдебната власт.