Инспекторатът към ВСС прие годишната си програма за 2018 г.

12 Март 2018

За първи път в 10-годишната си дейност Инспекторатът към ВСС ще извърши комплексни планови проверки в двете върховни съдилища - ВКС и ВАС, и в Националната следствена служба. Това предвижда годишната програма на Инспектората към ВСС за 2018 г., приета с решение на заседание на 9 март.

За първи път инспекторите ще проверят организацията на административната дейност и движението на делата и в четирите органа на специализираното правосъдие - Специализираният наказателен съд, Специализираната прокуратура, Апелативният специализиран наказателен съд и Апелативната специализирана прокуратура.

През 2018 г. комплексни планови проверки са предвидени в 5 окръжни и 12 районни съдилища, при които инспекторите ще проверяват само наказателни дела, както и в 3 окръжни и 15 районни прокуратури.

Комплексни планови проверки ще има в окръжните съдилища във Велико Търново, Габрово и Русе.

Такива ще се извършат във всички органи на съдебната власт в съдебните райони на Окръжен съд - Хасково и Окръжен съд - Кърджали. Инспекторите ще проверят окръжните съдилища и окръжните прокуратури с окръжните следствени отдели към тях в Хасково и Кърджали, районните съдилища и районните прокуратури в двата съдебни района - съответно в Хасково, Димитровград, Харманли, Свиленград, Ивайловград, и в Кърджали, Ардино, Крумовград, Момчилград.

Комплексни планови проверки са предвидени също в Окръжна прокуратура - Сливен и окръжния следствен отдел към нея, в районните съдилища и районните прокуратури в Нова Загора, Котел и Царево, в районите прокуратури в Сливен, Несебър и Поморие.

През тази година Инспекторатът към ВСС ще извърши комплексни планови проверки и в три административни съдилища - в Пловдив, Велико Търново и Варна.

Комплексните планови проверки обхващат цялата дейност на органите на съдебната власт - организацията на административната дейност, организацията по образуването, движението и приключването в установените срокове на съдебните, прокурорските и следствените дела, анализ и обобщаване на приключените дела и преписки за приложението на закона, за периода 1 януари 2016 г. - 31 декември 2017 г.

През 2018 г. Инспекторатът към ВСС ще извърши две тематични проверки. При проверките в окръжните съдилища, Специализирания наказателен съд, Апелативния специализиран наказателен съд и Наказателното отделение на ВКС Инспекторатът ще анализира причините за постановяване на оправдателни присъди за извършени от съдии, прокурори, следователи и лица, заемащи висши държавни длъжности, корупционни престъпления.

При проверките в окръжните прокуратури и Специализираната прокуратура, включени в годишната програма на Инспектората към ВСС, ще се анализират причините за спиране на делата за корупционни престъпления. И двете тематични проверки ще обхванат делата за корупционни престъпления през последните две години - от 1 януари 2016 г. до 31 декември 2017 г.

През 2018 г. не са планирани контролни проверки.

Годишната програма на Инспектората към ВСС за 2018 г. може да се прочете на интернет страницата на Инспектората към ВСС - http://www.inspectoratvss.bg/bg/page/41.