Информация за актуализиран образец на декларациите за имущество и интереси

13 Февруари 2018

Актуализиран образец на декларациите за имущество и интереси по чл. 175а от Закона за съдебната власт (ЗСВ) е публикуван на интернет страницата на Инспектората към ВСС.

Промяната е в образеца на декларацията по чл. 175а, ал. 1, т. 2 от ЗСВ. Тя се наложи заради допълнението в чл. 175а, ал. 1, т. 2 от ЗСВ (ДВ, бр. 7 от 19.01.2018 г.) - считано от 23 януари 2018 г. занапред подлежи на деклариране от съдиите, прокурорите и следователите произхода на средствата при предсрочно погасяване на задължения и кредити.

ЗСВ не предвижда отлагателен срок за това изменение.

Срокът за деклариране на настъпили обстоятелства с декларация по чл. 175а, ал. 1, т. 2 ЗСВ е едномесечен, считано от датата на промяната.

Актуализираният образец на декларациите е публикуван на електронен адрес: http://www.inspectoratvss.bg/bg/page/124.