Информация за резултатите от проверките на имуществените декларации на всички 4195 съдии, прокурори и следователи за 2016 г.

19 Януари 2018

Инспекторатът към Висшия съдебен съвет провери всички 4195 ежегодни декларации за имущество и интереси на съдии, прокурори и следователи за 2016 г. Предмет на проверка бе съответствието на декларираните обстоятелства за имущество както на магистратите, така и на техните съпрузи или лицата, с което се намират във фактическо съжителство на съпружески начала, и на ненавършилите пълнолетие деца.

Фактически бе проверено имуществото на около 11 000 лица, включително наличностите по банковите им сметки към 31 декември 2016 г. Именно проверката на тези обстоятелства, налагаща разкриването на банкова тайна, не позволи Инспекторатът да приключи проверките до изтичане на инструктивния тримесечен срок по чл. 175д, ал. 1 ЗСВ.

От общо проверените 4195 декларации, след извършване на основната проверка бе установено съответствието на декларираните обстоятелства в 3493 от декларациите с вписаните, удостоверени или обявени обстоятелства пред държавните и общинските органи, органите на съдебната власт и други институции.

В 702 декларации бяха установени несъответствия, като след подаване на коригираща декларация на основание чл. 175ж, ал. 2 ЗСВ несъответствията в 668 декларации са отстранени. В 32 от случаите двуседмичният срок по чл. 175ж, ал. 2 ЗСВ за подаване на коригираща декларация не е изтекъл към момента.

В два от случаите и след изтичането на посочения двуседмичен срок несъответствието е останало неотстранено. В единия случай констатираното несъответствие между декларираните факти и получената информация е в размер от 5000 лв. до 20 000 лв. и затова Инспекторатът започна допълнителна проверка.

В другия случай размерът на несъответствието е над 20 000 лв. и преписката е изпратена по компетентност на органите на НАП за извършване на проверка за действително притежаваното имуществото на задълженото лице. В 14-дневен срок от извършване на проверката органите на НАП следва да уведомят главния инспектор на Инспектората към ВСС за резултата, съгласно чл. 175ж, ал. 4 ЗСВ.