Информация за прекратено по давност дело за грабеж на златен синджир, продължило над 15 г. – Отчет на ИВСС за периода 1 юли – 30 септември 2017 г.

29 Ноември 2017

Две наказателни производства, прекратени поради изтекла давност, установи Инспекторатът към ВСС при извършени в периода 1 юли - 30 септември 2017 г. проверки на 111 заявления от граждани за нарушаване на правото им на разглеждане и решаване на делата в разумен срок. Двете производства са сред основателните 40 заявления по наказателни дела.

15 години, 1 месец и 14 дни е продължило производство за грабеж на златен синджир с 3 елемента - престъпление по чл. 198, ал. 1 вр. чл. 20, ал. 2 от Наказателния кодекс (НК). Този период обхваща досъдебно производство и движение на делото на една съдебна инстанция.

Досъдебното производство, започнало през октомври 2001 г., е било спряно от февруари 2003 г. до октомври 2007 г. на основание чл. 22, т. 2 вр. с чл. 268, ал. 3, т. 1 от Наказателно-процесуалния кодекс (отменен) поради това, че двамата обвиняеми не са намерени на посочените от тях адреси. През този период компетентните органи не са проявили нужното усърдие за издирването им с цел възобновяване и по-бързо приключване на производството. Това е довело до забавяне от 4 години.

По образуваното през 2008 г. в Софийски районен съд съдебно производство, продължило 8 години и 26 дни, също са допуснати забавяния. Насрочени са 30 съдебни заседания, като голяма част от тях са отложени поради действията на съда.

В периода юни 2009 - февруари 2010 г. четири заседания са отложени поради непредставяне по делото на справки за адреса на един от подсъдимите, производството срещу когото е водено задочно. В периода април 2011 - април 2016 г. съдът е отложил всички насрочени съдебни заседания по различни причини - неявяване на свидетели, вещи лица, защитници на подсъдимите, отсъствие на съдията-докладчик поради служебен ангажимент или на съдебен заседател и други.

В резултат на всички тези забавяния производството по делото е прекратено с определение от ноември 2016 г. поради изтичане на абсолютния давностен срок по чл. 81, ал. 3 от НК за наказателно преследване.

Другото прекратено поради изтекла давност производство е за имотна измама, причинената вреда от която е в големи размери - престъпление по чл. 210, ал. 1, т. 5 вр. чл. 209, ал. 1, пр. 1 и пр. 2 от НК. То е продължило 9 години, 1 месец и 16 дни.

Във фазата на досъдебното производство (продължило 2 години, 2 месеца и 20 дни) по отношение на заявителя делото веднъж е върнато от Софийска районна прокуратура на разследващите органи за извършване на допълнителни процесуално-следствени действия, което е забавило приключването му с близо 10 месеца.

В съдебната фаза също е налице забавяне в приключването на делото. След разглеждането му от две съдебни инстанции, влязлото в сила решение на Софийски градски съд, с което е потвърдена постановената от Софийски районен съд присъда, е отменено от Върховния касационен съд по реда на възобновяването. Делото е върнато за ново разглеждане от друг състав на СРС от етапа на съдебното следствие. Причината за това е допуснато съществено нарушение на процесуалните правила, довело до ограничаване на правото на защита на осъдения в хода на първоинстанционното производство. Това е причинило забавяне от 2 години и 1 месеца.

Освен това при второто разглеждане на делото в Софийски районен съд, продължило 4 години и 19 дни, мотивите на постановената присъда са изготвени 2 години и 5 месеца след установения в чл. 308, ал. 1 от НПК 15-дневен срок.

Отчетът на Инспектората към ВСС за установените нарушения на правото на разглеждане и решаване на делата в разумен срок по глава Трета „а" от ЗСВ (нарушение на чл. 6 от Конвенцията за защита правата на човека и основните свободи) за периода 1 юли - 30 септември 2017 г. може да се прочете на интернет страницата на ИВСС - http://www.inspectoratvss.bg/bg/page/16.