ПОЗИЦИЯ НА ГЛАВНИЯ ИНСПЕКТОР НА ИВСС ПО ДОКЛАДА НА ЕК ЗА НАПРЕДЪКА НА БЪЛГАРИЯ ПО МСП ОТ 15 НОЕМВРИ 2017 Г.

16 Ноември 2017

Като ръководител на институцията Инспекторат към ВСС намирам Доклада на Европейската комисия по Механизма за сътрудничество и проверка от 15 ноември 2017 г. за изключително коректен и обективно отразяващ напредъка на България по препоръките, отправени в доклада от януари 2017 г.

Оценявам положително желанието на Европейската комисия да прекрати действието на Механизма за сътрудничество и проверка след извършване на последваща оценка на постигнатия напредък в края на 2018 г.

Споделям констатациите на Европейската комисия, че на Инспектората към ВСС след промените в Конституцията от 2015 г. се предоставиха „по-силни правомощия в ключови области, като например проверките за почтеност, включително тези, отнасящи се до конфликт на интереси и лично имущество на магистратите, както и по-централна роля в подготовката на дисциплинарни производства". Съгласна съм и с констатацията, че доколкото тези правомощия повдигат чувствителни въпроси, трябва да се упражняват внимателно. Именно и поради тази причина е важно същите да се осъществяват от вътрешен на съдебната система орган.

Безспорно правомощията на Инспектората към ВСС, свързани с проверките за интегритет на съдии, прокурори и следователи, са от съществено значение за атестирането, кариерното израстване и дисциплинарната отговорност на магистратите. Инспекторатът към ВСС съзнава важността на своите правомощия. Неслучайно Венецианската комисия в раздел Б, т. 77 и 78 от Становище №816 от 2015 г. определя предоставянето на нови правомощия на независимия Инспекторат като „приветствана стъпка към по-независима, прозрачна и отговорна правосъдна система". Нещо повече - предоставянето на новите правомощия на независимия Инспекторат е оценено като създаване на „реален механизъм за предотвратяване на конфликт на интереси и недопустимо влияние в съдебната власт".

Отчитайки отредената му „по-централна роля по всички дисциплинарни въпроси", респективно значението на институцията „за защита независимостта на съдебната власт", Инспекторатът към ВСС отправи през август 2017 г. искане до Службата за подкрепа на структурните реформи за осигуряване на външна експертна помощ от инспекторати на съдебната власт от страни-членки на ЕС. Целта на експертната помощ е проучване и оценка ефективността на правомощията на инспекторатите в страни, членки на ЕС, с цел привнасяне на добри практики в дейността на Инспектората към ВСС. Искането предстои да бъде разгледано.

В контекста на казаното Инспекторатът към ВСС изразява готовността си да предприеме всички необходими мерки с цел изпълнението в пълнота на относимите към него препоръки.

ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР ТЕОДОРА ТОЧКОВА