Информация за дела, решени извън разумния срок – Отчет на ИВСС за 1 юли – 30 септември 2017 г.

30 Октомври 2017

Дело за документна измама, продължило 19 години, 2 месеца и 10 дни, е най-продължителното производство, установено от Инспектората към ВСС при проверка на 111 заявления от граждани за забавени дела, извършена в периода 1 юли - 30 септември 2017 г.

79 от заявленията за нарушаване на правото на разглеждане и решаване на делата в разумен срок по глава Трета „а" от Закона за съдебната власт (ЗСВ) са основателни - 40 са по наказателни дела, 39 са по граждански, търговски и административни дела.

Производството, продължило 19 години, 2 месеца и 10 дни, е за получаване на възстановен ДДС чрез използване на документ с невярно съдържание без правно основание с намерение да го присвои, като документната измама е в особено големи размери, представляваща особено тежък случай (престъпление по чл. 212, ал. 4, вр. ал. 1, пр. 1, вр. чл. 20, ал. 4, вр. чл. 26, ал. 1 от Наказателния кодекс).

Делото се характеризира с особено висока степен на фактическа и правна сложност - обвиняемите по него са 19, свидетелите са над 60. Събрани са значителен обем писмени доказателства със счетоводен, данъчен, митнически, фирмен и търговски характер.

Досъдебното производство е продължило 6 години и 2 месеца. Пет пъти делото е било връщано от прокурора на разследващите органи за извършване на допълнителни процесуално-следствени действия или за отстраняване на допуснати съществени нарушения на процесуалните правила, ограничаващи правото на защита на обвиняемите.

Друга причина за голямата продължителност на досъдебното производство е, че отделните процесуално-следствени действия не са извършвани ритмично, последователно и в установените срокове. Това личи от дългите периоди на разследване преди внасянето на делото в прокуратурата и от указанията на прокурора към разследващите за ускоряване на разследването. При третото връщане на делото през април 2003 г. прокурорът е указал на разследващите да представят в 10-дневен срок следствено-оперативен план за провеждане и завършване на предварителното производство. Четири месеца по-късно водещият делото следовател е отстранен от разследването, а следственото дело е иззето и предадено за разследване на директора на Окръжната следствена служба в Благоевград.

Във фазата на съдебното производство също са допуснати забавяния. 5 години, 10 месеца и 28 дни е продължило производството пред първоинстанционния съд (Окръжен съд - Благоевград). От насрочените общо 27 съдебни заседания са проведени само 11, а останалите са отложени основно поради неявяване на някои от подсъдимите или свидетелите. Освен това постановената в това производство присъда е отменена изцяло от въззивната инстанция (Апелативен съд - София) и делото е върнато за ново разглеждане от друг състав на първоинстанционния съд, като така съдебната фаза по делото е започнала отначало.

През 2011 г. съдебното производство в Окръжен съд - Благоевград е прекратено и делото е изпратено на Софийския окръжен съд по подсъдност на основание чл. 36, ал. 2 от Наказателно-процесуалния кодекс (НПК) - когато престъплението е започнало в района на един съд, а е продължило в района на друг, делото е подсъдно на съда, в района на който престъплението е довършено. Производството в Софийския окръжен съд е продължило 2 години, 2 месеца и 18 дни - насрочени са общо 11 съдебни заседания, 8 от които са отложени поради неявяване на подсъдими или защитници. Мотивите на постановената присъда са изготвени 4 месеца след срока по чл. 308, ал. 2 от НПК.

Въззивният съд (Апелативен съд - София) пък е постановил решение 9 месеца след изтичане на установения в чл. 340, ал. 1, пр. 2 от НПК срок.

Отчетът на Инспектората към ВСС за установените нарушения на правото на разглеждане и решаване на делата в разумен срок по глава Трета „а" от ЗСВ (нарушение на чл. 6 от Конвенцията за защита правата на човека и основните свободи) за периода 1 юли - 30 септември 2017 г. може да се прочете на интернет страницата на ИВСС - http://www.inspectoratvss.bg/bg/page/16.

По информация от Министерството на правосъдието за този период са сключени 70 споразумения, по които общата изплатена сума за обезщетения е 204 400 лв. Максималният размер на обезщетението, предвиден в ЗСВ, е 10 000 лв.