Инспекторатът към ВСС предложи дисциплинарни производства за налагане на дисциплинарни наказания на 11 съдии от СРС

5 Юли 2017

Инспекторатът към Висшия съдебен съвет предложи на съдийската колегия на Висшия съдебен съвет да образува дисциплинарни производства за налагане на дисциплинарни наказания на 10 съдии от първо и второ гражданско отделение на Софийския районен съд.

Предложенията са направени вследствие на извършени проверки в Софийския районен съд по сигнали на граждани и адвокати, алармиращи за значителни забавяния при разглеждането и приключването на делата.

В хода на проверките, наред с посочените в сигналите дела, екипите на Инспектората са установили стотици други граждански дела, по които не са спазени процесуалните срокове за движението и приключването им. Измежду делата, по които са констатирани значителни забавяния, са и трудови дела, за чието приключване законодателят е предвидил кратки срокове предвид необходимостта от навременна защита на нарушеното право. Установени са и немалък брой дела, по които специален закон предвижда незабавно произнасяне или произнасяне в кратки срокове.

Предложенията за дисциплинарни наказания са отправени по отношение на тези съдии, за които е установено, че нарушенията не са единични или маловажни, а характеризират работата им. Конкретните състави на дисциплинарни нарушения, за осъществяването на които са отправени предложенията, са системно неспазване на процесуалните срокове, както и действие и бездействие, което неоправдано забавя производството.

Наред с предложенията до съдийската колегия на ВСС, за констатиран при проверките на Инспектората в СРС по-лек случай на дисциплинарно нарушение, също свързано със спазването на процесуалните срокове за разглеждане и приключване на делата, Инспекторатът отправи и едно предложение до и. ф. председател на Софийския районен съд за налагане на дисциплинарно наказание на съдия.