Информация за дела, решени извън разумния срок – Отчет на ИВСС за 1.01 – 31.03.2017 г.

27 Април 2017

Дело за кражба, приключило за 22 години, 2 месеца и 28 дни, и спор за собственост, решен за 22 години, 3 месеца и 21 дни, са най-продължителните производства, установени от Инспектората към ВСС при проверка на 128 заявления от граждани за забавени дела, извършена в периода 1 януари - 31 март 2017 г.

85 от заявленията за нарушаване на правото на разглеждане и решаване на делата в разумен срок по глава Трета „а" от Закона за съдебната власт (ЗСВ) са основателни - 33 са по наказателни дела, 52 са по граждански, търговски и административни дела.

Най-много - 14, са забавените наказателни производства за престъпления против собствеността. Сред тях е и продължилото 22 години, 2 месеца и 28 дни дело за кражба на дрехи и други вещи от склад на фирма. Производството е за престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 3, т. 4 и т. 5 вр. чл. 194, ал. 1 НК - кражба, извършена от две или повече лица, сговорили се предварително за нейното осъществяване, чрез разрушаване на прегради, здраво направени за защита на имот, и с използване на моторно превозно средство.

В досъдебното производство, продължило 13 години и 2 месеца, са констатирани редица пропуски на прокурора и разследващите органи, които съществено са повлияли върху цялостната продължителност на делото. 14 пъти прокуратурата е връщала делото за допълнително разследване, което е причинило забавяне на досъдебното производство с 4 години и 3 месеца. Освен това са допуснати много на брой периоди на абсолютно бездействие от страна на разследващите органи. Някои от периодите, през които не са били извършвани никакви действия по разследването, са с продължителност от 5 до 9 месеца.

Констатирано е и системно неизпълнение от страна на прокуратурата (Софийската районна прокуратура) на дадените от съда указания. По тази причина Софийският районен съд 5 пъти е прекратявал производството и е връщал делото на досъдебната фаза за отстраняване на едни и същи съществени процесуални нарушения - основно пропуски и несъответствия в обвинителния акт. Петкратното връщане на делото от съда в прокуратурата е причинило забавяне от близо 7 години.

Съдебната фаза на производството е продължила 9 години, 2 месеца и 19 дни. Установено е забавяне при разглеждането на шестото поред първоинстанционно дело (първото, което не е прекратено и върнато на прокуратурата) в Софийския районен съд - то е образувано през 2008 г. и е продължило 7 години. По него са проведени 18 съдебни заседания. Някои от тях са отлагани по причини, за които отговорност носят органите на съдебната власт - като нередовно призоваване на страни по него. Мотивите към присъдата са изготвени 2 години и 8 месеца след изтичане на законоустановения 30-дневен срок по чл. 308, ал. 2 НПК.

22 години, 3 месеца и 21 дни е продължило дело за собственост на дворно място във вилна зона в полите на Витоша (чл. 108 от Закона за собствеността). Констатирани са много забавяния при разглеждането му пред първоинстанционния и пред въззивния съд.

Първоинстанционното дело в Софийския районен съд е образувано през 1994 г. и е продължило 15 години и 2 месеца. Основната причина за тази продължителност е големият брой насрочени съдебни заседания - 31. 15 от тях са отложени поради нередовна процедура по призоваване на страни, а 13 - за събиране на доказателства, които са допускани от съда напълно безкритично и без никакви действия за дисциплиниране на страните в това отношение.

За период от 8 години, 10 месеца и 11 дни делото е било спряно до приключване на производството по преюдициално гражданско дело, образувано в Софийския районен съд през 1995 г. Делото за собственост, решението по което зависи от решението по преюдициалното дело, е възобновено 1 година и 5 месеца след окончателното приключване на преюдициалния спор.

По преюдициалното дело също са констатирани известни забавяния, които са дали отражение върху разумната продължителност на основния спор. Те са свързани с големия брой отложени съдебни заседания във въззивното производство по преюдициалното дело в Софийския градски съд - 4 от общо 8 заседания по него са отложени поради нередовна процедура по призоваване на страни. В касационното производство по преюдициалното дело във ВКС решението е постановено 1 година и 3 месеца след изтичане на законоустановения срок.

Въззивната жалба по основния спор, подадена в Софийския градски съд, 4 пъти е била преразпределяна поради преместване на съдията-докладчик в друг въззивен състав. Това е станало в периода август 2011 - декември 2012 г. Освен това решението по въззивното дело, образувано в Софийския градски съд през 2013 г., е постановено 1 година след изтичане на законоустановения срок.

Отчетът на Инспектората към ВСС за установените нарушения на правото на разглеждане и решаване на делата в разумен срок по глава Трета „а" от ЗСВ (нарушение на чл. 6 от Конвенцията за защита правата на човека и основните свободи) за периода 1 януари - 31 март 2017 г. може да се прочете на интернет страницата на ИВСС - http://www.inspectoratvss.bg/bg/page/16.

По информация от Министерството на правосъдието за този период са сключени 68 споразумения, по които общата изплатена сума за обезщетения е 187 800 лв. Максималният размер на обезщетението, предвиден в ЗСВ, е 10 000 лв.