В. "24 часа"
Стоян Нешев
Теодора Точкова: Не отива на съдии да стачкуват и протестират

9 Февруари 2017

Гражданско дело, продължило 20 г., е един от рекордите за мудно правосъдие  

Ако се установи, че конкретен магистрат е виновен за забавено дело, то това трябва да се отрази на кариерното му развитие

Административното правораздаване у нас е на 3-о място по бързина в ЕС

 - От тази година магистратите няма да обявяват имуществото си пред Сметната палата, а пред Инспектората към Висшия съдебен съвет (ИВСС). Освен това ще казват и за конфликт на интереси. Ще проверявате ли съдържанието на тези декларации, г-жо Точкова?

- Разбира се, че ще проверяваме съответства ли декларираното имущество от съдиите, прокурорите и следователите за предходната календарна година с данните от съответните публични регистри, пред които декларираните факти подлежат на вписване, обявяване или удостоверяване. Например, от имотния регистър към Агенцията по вписванията ще се правят справки за придобитото и отчужденото недвижимо имущество, от регистъра на КАТ - за притежаваните МПС, от НАП - за размера на задълженията за данъци и осигурителни вноски, от информационната система на БНБ - за парични задължения и т.н. Важно е обаче да се знае, че тази проверка цели да установи съответства ли декларираното имущество с обявеното в съответните публични регистри, а не да установи какво е действителното, истинското имуществено състояние на магистрата. Това е така, тъй като

Инспекторатът не е

разследващ орган

и няма апарата

на службите,

за да установи например, че макар един имот се води по документи в собственост на трето лице, той всъщност е собственост на магистрата Х, и това разбиране е изрично записано в Закона за съдебната власт (ЗСВ). Целта на проверката е при установено несъответствие над 5000 лв. между декларираното имущество и обявеното в съответните публични регистри Инспекторатът да сигнализира компетентните органи да извършат проверка на имущественото състояние на магистрата, ако има данни за престъпление - да го разследва прокуратурата.

 - Неотдавна казахте, че съдебният инспекторат не е нито наказателен отряд, нито маша в чужди ръце, в отговор на зачестилите проверки в Софийския районен съд (СРС) и