УКАЗАНИЯ ЗА ПОДАВАНЕ НА ДЕКЛАРАЦИИ ЗА ИМУЩЕСТВО И ИНТЕРЕСИ ОТ МАГИСТРАТИТЕ

12 Януари 2017

Считано от 1 януари 2017 г. съдии, прокурори и следователи, включително председателите на Върховния касационен съд, на Върховния административен съд и главния прокурор, подават декларации за имущество и интереси, както и за промяна в декларираните обстоятелства в частта за интересите, пред Инспектората към Висшия съдебен съвет. От същата дата отпада задължението на лицата да подават декларации и уведомления за имущество по реда на Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности, както и декларациите по чл. 12, т. 1 - т. 4  от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

В срок до 15 май задължените лица подават декларация за имущество и интереси - за предходната календарна година.

Декларация за имущество и интереси съдии, прокурори и следователи подават още в едномесечен срок от встъпване в длъжност, в едномесечен срок от освобождаването от длъжност, както и в едномесечен срок от изтичането на една година от подаването на декларацията при освобождаването от длъжност.

Декларацията за промяна в декларираните обстоятелства в декларацията за имущество и интереси, в частта на интересите  по чл. 175б, ал. 1, т. 11 - 13 ЗСВ, се подава в едномесечен срок от настъпването на промяната. Тази декларация се подава и в едномесечен срок от промяна в обстоятелствата, декларирани от съдия, прокурор или следовател в подадена до ВСС декларация по чл. 12, т. 2 ЗПУКИ, ако промяната е настъпила след 1 януари 2017 г. и засяга обстоятелствата по чл. 175б, ал. 1, т. 11-13 ЗСВ.

В декларацията за имущество и интереси задължените лица попълват обстоятелствата за своето имущество и интереси, както и за имуществото на своите съпрузи или лицата, с които се намират във фактическо съжителство на съпружески начала, както и на ненавършилите пълнолетие деца. Изчерпателно изброяване на подлежащите на деклариране имущество и интереси се съдържа в чл. 175б, ал. 1 ЗСВ.

Декларациите се подават по образец, утвърден от главния инспектор, който е налице на страницата на Инспектората в интернет - www.inspectoratvss.bg, раздел „Образци".

Декларациите се подават на хартиен носител, придружени с копие на електронен носител, или по електронен път. След разпечатване всяка страница се подписва саморъчно от декларатора, като заедно с копието ѝ на електронен носител декларацията се подава в регистратурата на Инспектората към ВСС на ръка или по пощата с обратна разписка. Адресът на регистратурата на Инспектората е гр. София, 1000, ул. „Георг Вашингтон" № 17.

Декларациите, изпратени на електронния адрес на Инспектората за подаване на декларации declaration@inspectoratvss.bg, трябва да са подписани от декларатора с квалифициран електронен подпис по Закона за електронния документ и електронния подпис.

Неподписаните декларации се смятат за неподадени.

Въпроси по попълването на декларациите могат да бъдат зададени на тел. 02/9057595, както и да се изпратят на факс: 02/9057503 или на електронен адрес declaration@inspectoratvss.bg. Отговори на зададените през седмицата въпроси се публикуват до края на работния ден на следващата седмица в раздел "Въпроси по имуществените декларации".