Правен свят
  Инспекторатът към ВСС със забележки за промените в Конституцията

3 Септември 2015

Инспекторатът към Висшия съдебен съвет (ИВСС) е изготвил становището си по последния орязан проект за промени в Конституцията, по който има забележки, макар да го намира за положителен. Становището е изпратено до председателя на временната комисия в НС за обсъждане на проекта Димитър Лазаров, като в него са залегнали и предишните критики на Инспектората по проекта за изменения на основния закон.

ИВСС подкрепя разделянето на Висшия съдебен съвет на две колегии, които да назначават и освобождават магистрати, като и в двете трябва да има доминиране на представители от съответната професионална общност. В същото време, ИВСС е на мнение, че подобно решение ще влезе в колизия с чл. 130, ал.3 от Конституцията, според който изборните членове на ВСС са равно разпределени между законодателната и съдебната власт.

Освен това от ИВСС посочват, че доминацията на представители на професионалната квота в съдийската колегия е постигната за сметка на прокурорската, която според проекта ще се доминира от представители на парламентарната квота. Това според Точкова би довело до засилване влиянието на главния прокурор при вземането на кадрови решения, предвид важността на гласа му.

От ИВСС посочват, че в проекта не е предвидено изменение на чл. 129, ал. 3 от Конституцията, в който се казва, че ВСС има компетентност по придобиване статут на несменяемост на магистратите и за атестирането им. Тъй като тези правомощия касаят кадровата политика, от ИВСС смятат, че те следва да бъдат изброени като правомощия на двете колегии.

На следващо място от Инспектората са на мнение, че становища по законопроекти трябва да се дават от пленума на ВСС, а не от колегиите му, защото в противен случай може да се стигне до ситуация, в която един орган (ВСС) да има две различни становища.

От ИВСС не одобряват идеята да се отнемат правомощията на министъра на правосъдието по управление на недвижими имоти и да се прехвърлят на пленума на ВСС, защото това ще натовари бюджета, а в момента тези разходи са за сметка на правосъдното министерство.

Като пропуск в проекта е отбелязано, че липсва уредба за участието на главния инспектор в заседанията на двете колегии на ВСС, каквато има за министъра на правосъдието.

От ИВСС отново заявяват, че по-правилно би било името му да се смени на Инспекторат на съдебната власт, като пак посочват острата нужда от увеличаване броя на инспекторите заради новите правомощия - сега са 10 и ако броят им не се увеличи, това ще доведе до претоварване и невъзможност да си вършат работата.

Предлага се също да се предвидят санкции, ако не се оказва съдействие на инспекторите при дейността му или при неизпълнение на препоръки и също така Инспекторатът да внася в Народното събрание свой отделен отчетен доклад.