Правен свят
В становища по проектите за промени в Конституцията и ЗСВ
Инспекторатът вече не иска да е на ВСС

19 Юни 2015

Макар да приветства някои идеи, Инспекторатът на Висшия съдебен съвет (ИВСС) отправи и критики към проекта за промени на Закона за съдебната власт (ЗСВ). Това става ясно от становища на съдебните ревизори по проектите за промени на съдебния закон и Конституцията.

Същевременно, с оглед гарантиране на независимостта, Инспекторатът не иска да е "на ВСС", а наименованието да се промени на "Инспекторат на съдебната власт".

Според ИВСС правомощията му не могат да бъдат увеличавани или намалявани с поправки в закона, това трябва да залегне в Конституцията.

Министерството на правосъдието разшири много правомощията на ИВСС като му възложи извършването на редица проверки и събирането на различна информация.

От Инспектората обаче смятат, че със закон не следва да се увеличават или намаляват правомощията на един конституционно установен орган, защото така се обезсмисля неговата конституционна регламентация. Затова смятат, че тези нови правомощия трябва да залегнат в основния закон.

От друга страна, се казва в становището, ИВСС няма да има капацитет да ги извършва, особено тези, които се отнасят до проверки за икономическа или политическа зависимост на магистратите от участието им в общества, клубове, ложи и др.: "ИВСС няма и не може да развие ресурс за извършването им. В същото време за успешното провеждане на тези проверки са необходими знания, опит и умения на служителите от ДАНС, икономическа полиция - МВР, както и на Инспектората на ВКП, които ИВСС няма начин нито да притежава, нито да изпълнява. Като се има предвид и основателното настояване за увеличаване на аналитичната дейност на ИВСС по свършените дела, с оглед единството на съдебната практика, остава открит въпросът за обективната възможност на ИВСС да изпълнява конституционно установените си правомощия по чл. 132а от Конституцията, детайлизирани в чл. 54, ал. 1 от ЗСВ."

Същевременно в проекта за промени на ЗСВ е предвидено съдебните ревизори да включат в обхвата на своите проверки не само магистратите, но и членове на съвета, самия главен инспектор и инспекторите. По този повод съдебният инспекторат казва: "Липсва яснота с какъв акт приключват проверките на имуществените декларации и за конфликт на интереси и какви са последствията от тези проверки, кой е компетентният орган, установяващ конфликта на интереси, невъзможността на Инспектората сам да проверява имуществените декларации и тези за конфликт на интереси на главния инспектор и инспекторите, нуждата от предоставяне на пряк достъп до всички регистри, в които се съдържат данни, относно обстоятелства, подлежащи на деклариране пред ИВСС, а не единствено да се предоставя възможност за изискване на справка и то само от публични регистри."

От друга страна ИВСС смята за особено разумно, "макар и закъсняло", предвиденото атестиране на главния инспектор и инспекторите с изтичащ мандат. Защото те един ден, след изтичането на мандата им, ще поискат да се върнат в съдебната система. Инспекторите предлагат обаче да не бъдат атестирани от ВСС, защото ще извършват проверки и на членовете на съвета, а това ще доведе до неизбежен конфликт на интереси. "По-подходящо е инспекторите да бъдат атестирани от главния инспектор за периода на мандата им като инспектори, което становище заедно с последната им актуална атестация като магистрати да се използва за нуждите на последващото им кариерно израстване", предлага ИВСС.

Текст, който е залегнал в проекта за промени в Конституцията и ЗСВ, също предизвиква критики. Става дума за новото изискване към кандидатите за поста главен инспектор да притежават 10 години специфичен юридически стаж на длъжността съдия. Според ИВСС това е дискриминация.

"Предвиждането на привилегия на една от магистратските длъжности - съдийската или ограничаването на правата на другите две магистратски длъжности - прокурорската и тази на следователите, сочат за наличие на неравно третиране. Тъй като това неравно третиране не се налага за компенсиране на обективно съществуващо неравенство между представителите на трите магистратски длъжности, то различните права, предоставени на еднакви по статута си лица сочи за дискриминационно отношение, в случая на база заемана длъжност", изтъкват от ИВСС.

 

Все пак заключението на становището е, че с новите си правомощия, Инспекторатът ще може да осъществява в по-голяма пълнота контролната си дейност и да изгради капацитет, който да позволи ефективния контрол не само върху работата на органите на съдебната власт, но и по отношение на самите магистрати. "В тази насока, за да се изпълни докрай посочената цел е необходимо Инспекторатът да бъде с гарантирана независимост, включително чрез промяна, както в Конституцията, така и в ЗСВ на наименованието на органа - на Инспекторат на съдебната власт, предвиждането на изготвяне на отделен отчетен доклад, който наред с този на ВСС, председателите на ВКС, ВАС и главния прокурор да бъде внасян за разглеждане в НС, както и предвиждането на конкретни санкционни механизми за неоказване на съдействие на ИВСС, възпрепятстване на дейността му, или неизпълнение на дадени препоръки", завършват от ИВСС.