Инспекторатът инициира професионален дебат за ролята си в съдебната реформа

16 Юли 2015

Кръгла маса на тема „Инспекторатът към Висшия съдебен съвет - обект или субект на съдебната реформа" постави на дневен ред основните проблеми, актуалните теми и нови правомощия, предвидени в проектите за изменение на Конституцията и Закона за съдебната власт, предложени от Министерството на правосъдието (МП). Събитието беше организирано със съдействието на сдружението „Център за правни инициативи" и „Съюза на юристите в България" и се проведе на 15 юли 2015 г.

В дискусията за ролята на Инспектората към Висшия съдебен съвет (ИВСС) се включиха председателят на ВКС г-н Лозан Панов, представляващата ВСС г-жа Соня Найденова, зам.-председателят на ВАС г-н Боян Магдалинчев, председателят на Комисията по правни въпроси в НС г-н Данаил Кирилов, министърът на правосъдието г-н Христо Иванов, зам.- главният прокурор г-жа Ася Петрова, националният омбудсман г-н Константин Пенчев, конституционалистът проф. Пенчо Пенев, председателят на Висшия адвокатски съвет г-жа Ралица Негенцова, проф. Даниел Вълчев и председател на СЮБ г-н Владислав Славов. Участваха и представители на професионални магистратски организации.

Главният инспектор г- жа Теодора Точкова в своето изказване направи историческа ретроспекция на дейността на Инспектората към Висшия съдебен съвет /ИВСС/ - от конституирането му през 2008г. до настоящия момент. В изложението си тя цитира Прегледа на напредъка на България по показателите на Механизма за сътрудничество и проверка 2007 - 2012г., изготвен от МП, в който се отчита установения дисциплиниращ ефект от дейността на Инспектората в насока подобряване бързината на правораздаването при спазване на въведените в процесуалните закони срокове за постановяване на съдебните актове. Постигнати са много добри резултати за уеднаквяване на практиката по приложението на закона в резултат на правомощието на ИВСС да изпраща сигнали до ВКС и ВАС за отправяне на искания за приемане на тълкувателни решения или тълкувателни постановления. Предприети са действия по отстраняване на противоречива съдебна практика въз основа на констатациите от проверките на Инспектората. Различни съдилища и прокуратури са преодолели пропуски и нарушения в работата си в резултат на отправените от инспекторите препоръки, се подчертава в изказването.

Г-жа Точкова акцентира и на успешната работа на създаденото през 2012г. звено в рамките на ИВСС, което разглежда заявления срещу нарушения на правото на разглеждане и решаване на делото в разумен срок. Още през 2013 г. от МП са сключени 101 споразумения със заявители на стойност 270 260 лв., а през 2014 г.- 215 споразумения за общо 645 300лв. За първите шест месеца на настоящата година Министърът на правосъдието е сключил 168 споразумения за общата сума 458 494 лв.

В заключение, главният инспектор посочи, че в изпълнение на концепцията си за бъдещото развитие на Инспектората през периода от месец април до 15 юли 2015 г. са предприети стъпки по обособяване на аналитично звено от експерти, изработен е нов Правилник за дейността на Инспектората, а на интернет страницата поетапно се публикуват всички Актове на ИВСС от 2008 г. до момента.

Министърът на правосъдието г-н Христо Иванов обясни философията на предлаганите по отношение на новите правомощия на Инспектората промени в проектите за изменение и допълнение на Конституцията и ЗСВ. Той посочи, че в името на почтените магистрати, които са истинския ресурс на съдебната система, е необходим ефективен механизъм вътре в съдебната власт, който да проверява интегритета на съдии, прокурори и следователи.

Председателят на Комисията по правни въпроси в Народното събрание г-н Данаил Кирилов гарантира готовността на законодателната власт да възприеме всички усилия на съдебната система за вътрешен контрол, който да осигури и нейната независимост. „Когато приемаме законодателство по отношение на съдебната система мисля, че политиците трябва да се стремим да бъдем добри изпълнители", посочи Кирилов.

Взаимодействието с ИВСС е безспорно полезно, заяви представляващата ВСС г-жа Соня Найденова. Тя посочи за пример работата на комисията във ВСС за взаимодействие с Инспектората, която поддържа данни от проверките, които са „ценен източник на информация, подпомагащ ВСС в кадровата му политика, а самите актове на ИВСС са източник на достоверна информация".

Председателят на ВКС г-н Лозан Панов изтъкна, че една от най-важните функции на Инспектората е да сигнализира върховните съдилища по въпроси за преодоляване на противоречивата практика, както и да изпраща становища по тълкувателни дела. По думите му тълкувателната дейност има значение за уеднаквяване на практиката, предвидимост на правосъдието и преодоляване на корупционните практики с оглед пресичане на възможността в еднакви хипотези да се взимат различни решения. В тази посока той отчита силната роля на ИВСС.

Становище на прокуратурата относно новите правомощия на Инспектората представи зам.-главният прокурор г-жа Ася Петрова. Положително се възприемат идеите за специализация на инспекторите. По отношение на правомощията за проверка на интегритета на магистратите стана ясно, че според прокуратурата е необходимо прецизиране на законодателните идеи с оглед на създаването на Бюро с идентични функции.

Адвокатурата подкрепя ИВСС и в негово лице вижда най-големия лост за възвръщане на доверието на обществото в българското правосъдие, заяви председателят на Висшия адвокатски съвет г-жа Ралица Негенцова.

Конституционалистът проф. Пенчо Пенев защити тезата за промяна на името на Инспектората - от „Инспекторат към ВСС" на „Инспекторат на съдебната система". Той посочи, че при създаването си през 2007 г. ИВСС не е предвиден като част от ВСС, а точно обратното - има конституционен текст, който набляга на независимостта на главния инспектор и инспекторите. Освен това и изборът им е с внушителното мнозинство от 2/3 от депутатите в Народното събрание, няма и бюджетна зависимост от ВСС. Според проф. Пенев представянето на информация за дейността на Инспектората директно на обществото е още един признак за независимост. „Утвърждаването на самостоятелността на този орган не е страшна, а полезна", изтъкна конституционалистът във връзка с обсъждането на новите правомощия. Проф. Пенев обаче предупреди за опасност от бламиране дейността на Инспектората и политическо влияние чрез възможността всеки инспектор да бъде отзоваван от Народното събрание при наличието на предложение от 1/5 от народните представители. Според него евентуално отзоваване трябва да става по начина, по който и изборът - с мнозинство от 2/3 и предложи това да бъде записано с предстоящите изменения в основния закон.

Професорът изказа опасения за ожесточаване на изискванията за почтеност към магистратите. Той призова да се спазват условията за съразмерност и пропорционалност.

Конституционалистът подчерта, че дори и да се възприеме предложението за разделяне на Инспектората на два функционални блока за проверка на съдии и прокурори, не трябва да бъде сменян съставът. „Израз на правова държава и на законодателна стабилност е да се зачитат мандатите", заключи проф. Пенев.

Председателят на „Съюза на юристите в България" Владислав Славов се обяви против проектопромените за възлагане на Инспектората  проверките на интегритета на магистратите. Той подчерта, че е необходимо да се намери схема, която да предлага изтъкнати и етични магистрати за висшите длъжности в съдебната система, пък дори и да се избират от парламента. Според него така ще се гарантира качеството на хората, които ще са на възловите постове в съдебната власт и ще се избегне възможността подборът да става по роднинска, приятелска или друга линия.

Инспекторатът към ВСС показва, че от неговото създаване има голям смисъл , посочи председателят на „Центъра за правни инициативи" проф. Даниел Вълчев. По думите му сред новите правомощия на органа трябва да се запише, че ще прави инспекция на качеството на съдебния акт. Според него е необходима и промяна в името на органа, която да намери място в текстовете на Конституцията като Инспекторат на съдебната система.

„Винаги съм подкрепял работата на ИВСС и смятам, че този орган е много полезен на съдебната система. Затова и трябва да го развием  като го натоварим с още важни правомощия, защото не си струват всички тези усилия и тези толкова трудно постижими 2/3 при избора на инспекторите", посочи националният омбудсман г-н Константин Пенчев. Той изрази мнение в подкрепа на предложението на проф. Вълчев Инспектората да проверява качеството на съдебните актове.

Зам.- председателят на ВАС г-н Боян Магдалинчев коментира тази възможност като много деликатна ситуация. Според него е притеснително да бъде проверяван от външен за съда орган влязъл в сила съдебен акт.

В темата се включи и проф. Пенчо Пенев, който заяви, че силно подкрепя идеята инспекторите да проверяват качеството на актовете на магистратите, но трябва да се намери подходящата форма. Според него по този начин ще излязат наяве качествените съдебни актове и съответно качествените магистрати. „Най-важният показател, по който трябва да се повишава и наказва, е качеството, а то е встрани от работата на ИВСС", посочи още проф. Пенев.

Председателят на „Съюза на юристите в България" г-н Борислав Белазелков е на мнение, че ИВСС е спомагателен орган, който трябва да анализира системните проблеми. „Индивидуалните проверки не могат да бъдат център на вниманието. Отчитането колко съдии, прокурори или следователи са предложени за наказание е нещо, на което не бива да се отдава значение и не е важно", посочи магистратът. Той предложи Инспекторатът да направи мониторинг на приложението на действащия от 7 години нов ГПК и да посочи кое е положителното и къде са проблемите.

В заключение главният инспектор г- жа Теодора Точкова благодари за полезната дискусия и позитивните идеи, които биха могли да ѝ послужат като ориентир в бъдещата работа на Инспектората. Тя обеща ИВСС да остане отворен за добрите идеи в името на едно по- бързо, по- качествено и справедливо правораздаване за българските граждани.

Снимки: Вера Петкова 

Стенограма на Кръгла маса от 15 юли 2015 г.