Магистрати от Косовския съдебен институт гостуваха в Инспектората към Висшия съдебен съвет

22 Май 2015

Работна среща с участието на 15 магистрати от Косовския съдебен институт се проведе в Инспектората към Висшия съдебен съвет. Събитието се осъществи в рамките на Обменната програма на Европейската мрежа за съдебно обучение с представител от българска страна Националният институт на правосъдието (НИП). Главният инспектор Теодора Точкова запозна гостите с правомощията и функциите на ИВСС и с резултатите от дейността му за периода от създаването му през 2008 г. до настоящия момент. Тя се спря на правомощията на Инспектората - проверката по образуването и движението на съдебните, прокурорските и следствените дела и приключването им в установените срокове, както и допълнителните правомощия, приети през 2012 г. - да извършва проверки по заявления на граждани или юридически лица срещу актове, действия и бездействия на органите на съдебната власт, с които се нарушава правото им на разглеждане и решаване на делото в разумен срок.

От своя страна Рамадан Гамаши, постоянен преподавател в Косовския съдебен институт, представи организацията на съдебната власт в Косово. Съдебният съвет на Косово е институцията, която оглавява съдебната система в страната,  Апелативен съд и първоинстанционни съдилища. Системата на прокуратурата се ръководи от Прокурорски съвет на Косово и включва Главна прокуратура, Апелативна прокуратура и 7 първостепенни прокуратури.

Косовските съдебен и прокурорски съвети организират и контролират цялата съдебна власт, назначават и налагат дисциплинарните наказания на магистратите. В рамките на тези висши органи функционира и звено, което проверява съдиите и прокурорите за нарушения след подадени от граждани сигнали. След това се отправят препоръки с дисциплинарен характер към съдебния или прокурорския съвет. Членовете на контролиращото звено се избират от членовете на съдебния и прокурорския съвет след публичен конкурс.

Магистратите от Косово бяха впечатлени, че ИВСС е самостоятелен орган и поясниха, че с настоящата съдебна реформа в страната им се цели постигане на същата независимост на контролиращото звено.

В срещата взеха участие инспекторите Петър Раймундов, Любомир Георгиев, Захаринка Тодорова, Янка Гочева, Светлана Бошнакова и Димана Йосифова и директорът на НИП Драгомир Йорданов.