Съобщение във връзка със засиления интерес на медиите по повод публикувания от Сметната палата одитен доклад за извършен одит на изпълнението „Институционално изграждане и ефективност на инспекционната функция на Инспектората към Висшия съдебен съвет”

27 Март 2014

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

Във връзка със засиления интерес на медиите по повод публикувания от Сметната палата одитен доклад за извършен одит на изпълнението „Институционално изграждане и ефективност на инспекционната функция на Инспектората към Висшия съдебен съвет", главният инспектор съобщава:

Към настоящия момент не е изпълнена процедурата по чл. 47, ал.1 от Закона за сметната палата. Окончателният одитен доклад не е получен в Инспектората. Не сме уведомени за становището на Сметната палата по направените сериозни правни и фактически възражения по проекта на доклада.

Поради това, до получаването на окончателния одитен доклад по предвидения в закона ред, няма да бъдат правени изявления.