Подбор за командироване на национални експерти в регистратурата на ЕСПЧ

10 Септември 2012

О Б Я В А

В Министерство на правосъдието е постъпило писмо от г-н Ерик Фриберг, секретар на Европейския съд по правата на човека с предложение за командироване на национални експерти в регистратурата на ЕСПЧ.

Условията за командироване на национални експерти са уредени в Резолюция CM/Res (2012)2 на Комитета на министрите. Юристите, командировани в Регистратурата на ЕСПЧ, трябва да имат юридическо образование, придобито в България и да притежават съответен професионален опит, придобит в рамките на националната правна система. Те трябва да владеят перфектно английски или френски език.

Периодът на командироване е от 4 месеца до 2 години. Средствата, необходими за командироването на национал ще се поемат от българската държава, като работните им места ще бъдат запазени до завръщането им.

За допълнителна информация, можете да се свържете с Милена Коцева, директор на дирекция „ППРБЕСПЧ" в Министерство на правосъдието - тел. 02/9237452