Инспекторатът предлага съдия Мария Георгиева от СГС за най-тежкото дисциплинарно наказание

20 Октомври 2011

         Инспекторатът към ВСС извърши проверка на работата на съдия Мария Георгиева от СГС за 2011 г. на основание Заповед № Ж-01-653/22.07.2011 г. на Главния инспектор. Проверката е въз основа над 10 отделни сигнала, заведени в Инспектората за периода от 2010 до август 2011 г., както и медийни публикации. Констатирани са нарушения по образуването, движението и приключването на гражданските дела и обезпечителните производства за 2011 г.

         Актът за извършената проверка и констатираните нарушения е връчен на председателя на СГС и на съдия Мария Георгиева на 29 септември 2011 г. и след изтичане на срока за възражения, а такива не са постъпили, ИВСС е приел решение да предложи на ВСС да наложи най-тежкото дисциплинарно наказание на съдията.

         Сред многото нарушения са неспазване на сроковете, закъснение от 15 - 18 месеца по изписване на решения, нарушаване на принципа на случайното разпределение на делата.

         Разпоредила е действия на съдия-изпълнител по решение на съда, което не е годно изпълнително основание, тъй като липсва осъдителен диспозитив - запориране на акциите на Столична община в Централни хали.

         В акта се подчертава, че изброените нарушения се характеризират със своята многобройност и тежест.

       На ВСС е изпратено предложение за налагане на най-тежкото дисциплинарно наказание на съдия Георгиева.