Инспекторатът отчете изпълнението на проект "Укрепване на административния и функционалния капацитет на Инспектората към Висшия съдебен съвет" по Оперативна програма "Административен капацитет"

7 Декември 2010

На заключителна конференция беше представен проект „Укрепване на административния и функционален капацитет на Инспектората към Висшия съдебен съвет", осъществен по Оперативна програма „Административен капацитет". Проектът е на стойност 822 611 лв. и се осъществи в периода юли 2009 - декември 2010 г.

Целите на проекта бяха в посока към развитие и усъвършенстване на административния, функционален и координационен капацитет на Инспектората към ВСС като новосъздадена институция, която функционира от началото на 2008 г. Проектът е насочен към подобряване на квалификацията на инспектори, експерти и администрация с цел изграждане на цялостна политика за управление на човешките ресурси в Инспектората.

Завършваме проекта по-подготвени, с по-голямо самочувствие и със съзнанието за по-голяма отговорност към нашата работа, каза в обръщението си към участниците в конференцията Главния инспектор Ана Караиванова. Тя изрази своята благодарност както към управляващия орган по Оперативна програма „Административен капацитет" в Министерството на финансите, така и към инспекторите и експертите от Инспектората към ВСС, които паралелно с натоварената си с проверки програма са изпълнявали и дейностите по проекта.

Качеството на проверките на Инспектората към Висшия съдебен съвет /ИВСС/ е на високо ниво, въпреки че са и многобройни като количество. Това изтъква анализ за ефективността на човешките ресурси, представен от Ана Велкова от „Българската асоциация за европейско право". Докладът е изготвен за целите на проекта. За трите години от създаването си Инспекторатът се е наложил като самостоятелна институция без да нарушава независимостта на магистратите. Нещо повече, ИВСС се ползва с доверието на юридическата общност, се посочва още в анализа.

Сред препоръките на аналитичния доклад е да се въведе атестация за инспекторите, която да подпомогне кариерното им развитие.

Конкретни предложения за подобряване управлението на човешките ресурси се посочват в анализа на Международната фондация за Ибероамерика за публична администрация и политики /FIIAPP/, представен от Смилена Костова. Сред тях е възможността за сформиране на относително постоянни екипи от експерти, които да работят съвместно с инспекторите. Това би улеснило атестацията на експертите, ако в процеса участва инспекторът, към чийто екип е съответният инспектор.

В конференцията взеха участие членове на ВСС, Симеон Чаначев, заместник-председател на Върховния касационен съд, Лозан Панов, председател на Софийския административен съд, Яни Бахчеванов, председател на Бургаския апелативен съд, Николай Кокинов, ръководител на Софийска градска прокуратура,  представители на неправителствени организации и магистрати от цялата страна.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капаците", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.