Екипът на Инспектората участва в обучение на тема "Прилагане на закона за обществените поръчки"

14 Декември 2010

Инспектори и експерти участваха в специализиран семинар на тема „Прилагане на Закона заобществените поръчки", който се проведе на 10 и 11 декември 2010 г.

Обучението се провежда в рамките на проект „Укрепване на административния и функционален капацитет на Инспектората към ВСС" по Оперативна програма „Административен капацитет", съфинансирана от ЕС, чрез Европейския социален фонд, приоритетна ос II „Управление на човешките ресурси", подприоритет 2.4 „Компетентна съдебна система и ефективно управление на човешките ресурси".

Лектори на семинара бяха Галина Пачовска - Карагьозова, съдия във ВАС и Екатерина Заркова, адвокат в Софийска адвокатска колегия. Те представиха и обсъдиха с участницитев обучението темите: „Закон за обществените поръчки - актуални въпорси исъдебна практика" и „Общи правила за възлагане на малки обществени поръчки по НВМОП".

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капаците", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.