Експерти от Инспектората към ВСС участваха в семинар по проблемите на административния процес

29 Ноември 2010

Експерти от Инспектората към Висшия съдебен съвет /ИВСС/участваха в специализиран семинар на тема „Изпълнение на административниактове и влезли в сила решения. Правни последици от незаконосъобразни действияна административни органи" на 25 и 26 ноември 2010 г. в София.

Семинарът се проведе в изпълнениена дейност 5 от проект „Укрепване на административния ифункционалния капацитет на ИВСС" по Оперативна програма „Административенкапацитет", съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд,приоритетна ос II „Управление на човешките ресурси", подприоритет 2.4„Компетентна съдебна система и ефективно управление на човешките ресурси".

Лектори насеминара бяха Васил Петров - инспектор в Инспектората към ВСС и НиколайКостадинов - експерт в ИВСС. Бяха представени и обсъдени темите: Преглед напрактиката на ВАС и административните съдилища по приложението на чл. 327 отЗСВ; Правни последици от незаконосъобразни актове, действия и бездействия наадминистративни органи; Изпълнение на административни актове и съдебни решенияпо административни дела.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капаците", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.