Инспекторатът проведе семинар за дисциплинарната практика

21 Юни 2010

Семинар на тема „Дисциплинарната отговорност по ЗСВ" се проведе на 17 и 18 юни 2010 г. в Рибарица. Събитието е в рамките на проекта на Инспектората към ВСС /ИВСС/ „Укрепване на административния капацитет" по Оперативна програма „Административен капацитет", съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд, приоритетна ос II „Управление на човешките ресурси", подприоритет 2.4 „Компетентна съдебна система и ефективно управление на човешките ресурси".

         Акценти на семинара бяха лекциите:

  • „Дисциплинарни нарушения и дисциплинарни наказания по ЗСВ", изнесена от Надежда Джелепова - съдия във ВАС;
  • „Дисциплинарни нарушения, констатирани от ИВСС. Дисциплинарни производства пред ВСС, образувани по предложения на ИВСС", представена от Ясен Тодоров - инспектор в ИВСС;
  • „Реализиране на дисциплинарната отговорност" с лектор Ваня Анчева - съдия във ВАС;
  • „Обжалване на решенията на ВСС пред ВАС за налагане на дисциплинарни наказания по предложение на ИВСС. Проблеми и анализ на съдебната практика" с лектор Светлана Пълева - Началник отдел „Човешки ресурси и правно обслужване" в ИВСС.

В проведените дискусии по темите бяха обсъдени проблемните области в дисциплинарната практика на ИВСС, ВСС и решенията на ВАС. В тях взеха участие инспектори и експерти от Инспектората, членове на ВСС, както и магистрати от страната.

Сред участниците в семинара бяха членовете на ВСС Пламен Стоилов, Петър Стоянов, Костадинка Наумова, Божидар Сукнаров и др., Галина Солакова, зам.-председател на ВАС, Александър Налбантов - административен ръководител на Софийската районна прокуратура /СГП/, Иванка Трифонова - зам.-председател на СГП, Илияна Попова - председател на АС-Велико Търново, както и административни ръководители на съдебните органи от съдебен район Велико Търново.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капаците", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.